Kommunebilder 2015

Fylkesmannen i Oppland har nå presentert siste rapport som vurderer økonomistatus og de forskjellige tjenesteområder. Vi velger å presentere et utdrag som gjelder miljøsaker under fanen «Miljøstatus»

Miljømyndighet

Kommunen har viktige utfordringer i grenselandet mellom å være miljøvernmyndighet, planmyndighet og tjenesteleverandør. En av de viktigste ansvarsområdene som kommunene har er komplette vurderinger av de mulige konsekvensene som enhver beslutning/tiltak kan ha på miljøet. Dette betinger kjennskap til lokale naturverdiforekomster, samt en helhetlig forståelse for hvilke konsekvenser ulike tiltak, inngrep og utslipp medfører og hvordan en kan begrense skadeomfang. For å vurdere effektene av forurensingsbelastninger kreves dessuten god innsikt i tekniske avløpsfaglige problemstillinger. Den viktigste faktoren for at kommunene skal lykkes med å ivareta sitt ansvar er å ha tilstrekkelig miljøfaglig kompetanse. Fylkesmannens erfaring er at kommuner som har egne miljørådgivere generelt er blant de kommunene som arbeider best på miljøområdet innen alle kommunens sektorer.

Fylkesmannens inntrykk er at det i hovedsak er god miljøkompetanse i Valdreskommunene. Men det påpekes også at enkelte kommuner har et forbedringspotensial. Sagt på en annen måte: de er ikke gode nok. Videre nevnes det at kommuner med egne miljørådgivere generelt er blant de kommunene som arbeider best på miljøområdet innen alle kommunens sektorer. Slike finnes ikke i Valdres lenger. Fylkesmannen påpeker at samarbeid på tvers av kommunegrenser kan være positivt for å oppnå større fagmiljø med erfaring fra flere saker. Det nevnes også at fagkunnskap i små kommuner kan være personavhengig og dermed gjøre kommunenes fagmiljø utsatt. Det påpekes at dokumentasjon av gjennomførte tiltak ikke alltid er gode nok.

En kan få inntrykk at fylkesmannens kommentarer er et innlegg i diskusjonen om kommunereformen. Større kommuner – større fagmiljø – bedre kompetanse –  mindre personavhengig.

Naturforvaltning

Under dette avsnittet påpeker fylkesmannen kommunens ansvar for utvalgte arter og naturtyper. Kommunen må være bevisst på å ta hensyn til disse særegne naturverdiene, for eksempel ved utbygging av hytteområder. Både Nord-Aurdal, Etnedal og Øystre-Slidre er representert i nasjonalparkstyrene for Langsua. Det er viktig at styrene er seg bevisst at områdene skal ha et spesielt strengt vern mot inngrep og motorferdsel ved behandlingen av enkeltsaker.

Det nevnes også for flere kommuner at ..  «heilskaplege seterlandskapa med slåtteenger og naturbeitemarker og dei store myrområda, er naturareal som krev spesiell merksemd frå forvaltninga i kommunen, t.d. ved utbygging av hytteområde.»

Forurensing

Selv om det kommenteres at renseanleggene er tilfredsstillende i de fleste kommuner påpekes det åpenbare svakheter ved flere anlegg. Enkelte anlegget mottar til tider store mengder fremmedvann, og kommunen bør prioritere arbeidet med å sanere ledningsnett.

Kommuner som ikke har avløpsanlegg over 2000 personekvivalenter er selv forurensningsmyndighet for anleggene de selv eier. Det er viktig at kommunen følger opp renseanlegg og separate avløpsanlegg med tilsyn og krav om utbedringer der det behøves. Flere kommuner er i den situasjon .

En av kommunene har ikke kommet i gang med en systematisk gjennomgang og kontroll av små, spredte avløpsanlegg. Dette er en oppgave kommunen må prioritere høyere. Avløp fra fiskeoppdrett medfører en relativt stor tilførsel av næringssalter til hovedvassdraget. Vannkvaliteten i hovedvassdraget ligger dessuten på grensen av minimumskravet i forhold til vannrammedirektivet.

Klima

Gjennom kommunens ulike roller som myndighet, eier, innkjøper, tjenesteleverandør og pådriver kan kommunene bidra betydelig til å redusere klimagassutslippene

Alle Valdreskommuner har klimaplan koblet til regional klima- og energiplan for Hallingdal og Valdres fra 2010. I planen er det satt som mål å redusere energiforbruk i kommunale bygg med 15 % innen 2012. Kun én kommune har klart å oppnå redusert energiforbruk i perioden. Enkelte kommuner har faktisk økt sitt energiforbruk, faktisk opp i 8,5%.

Det påpekes bl.a. at en ved revisjon av klimaplanen bør legge mer vekt på å utarbeide en mest mulig operativ og konkret handlingsplan, hvor det går fram når de ulike tiltakene skal være gjennomført og hvem som har ansvaret for gjennomføringen.

«Det er håp i hengende snøre…» (norsk ordtak – ukjent forfatter)