Kommunebilder 2021 – Sammendrag

Statsforvalteren i Innlandet har presentert en ny rapport Kommunebilder for 2021. Den kom allerede i november 2021, så det var på tida å presentere den her. Hele rapporten som omtaler miljøsaker er lagt inn under fanen miljøstatus, så her presenterer vi et kort sammendrag av rapporten.

Kommunebilder 2021 – sammendrag

Vannforvaltning: Alle kommuner i Valdres bidrar økonomisk med forvaltning av vassdrag i Valdres. Øystre Slidre har egen kommunedelplan for vannforvaltning. Det tas vannprøver, men resultater er ikke omtalt i denne rapporten. For noen kommuner har Statsforvalteren ingen informasjon om vannforvaltning.  

Forurensing: Et stort flertall av husholdningene er ikke tilkoblet kommunal avløpstjeneste. For Etnedal utgjør det 80%. Rapporten omtaler ikke hvordan eventuelle kommentarer fra tømmingstjenesten blir handtert.  Nord-Aurdal har tidligere skiftet gamle ledninger i sentrumsområder, men ingen utbedringer i 2020. Det er planer om oppgradering av avløpssystemet i Aurdal. SF har inntrykk av at NA følger opp saker med kjent grunnforurensing. SF har ingen kjennskap til hvordan Vestre-Slidre følger opp kvaliteten på ledningsnettet. I 2020 ble det ikke rapportert noe utbedring av ledningsnettet på tross av dokumentert problematikk med fremmedvann. Heller ikke Sør-Aurdal har drevet med utbedring av ledningsnettet i 2020 og SF oppfordrer kommunen til å forbedre det systematiske arbeidet med utbedring og fornyelse av ledningsnettet. Samme oppfordring rettes mot Etnedal kommune. For Vang kommenteres det at kommunen ikke har opprettet «Bruker i Grunnforurensing», og at de dermed ikke oppfyller «plikta som mynde for grunnforureining». Etnedal har «bruker i Grunnforurensning», men det er ikke gjort noen registreringer. Rapporterte tall til SSB er mangelfulle.

Når det gjelder avfallshandtering gjelder for samtlige kommuner at mengde avfall som leveres til materialgjenvinning er på 29,7%, som er under landsgjennomsnittet og under de nasjonale mål, som er på 50%.

Klima: Alle kommuner har vært med i den felles klimaplanen for Valdres og Hallingdal, men den er fra 2010 og er utdatert. Ingen kommune har en oppdatert handlingsplan for klima, men flere har fått midler fra «Klimasats» og flere har fått midler til nettverket «Klimasats Valdres», som administreres av VNK.  Det er lite eller ingen informasjon om klima på kommunenes nettsider.

Jordvern: Fem kommuner har omdisponert dyrka areal som ikke bryter anbefalinger fra nasjonal jordvernstrategi, men alle blir oppfordret til å vektlegge jordvern i sin arealforvaltning. Vestre Slidre har omdisponert 47,5 daa dyrka mark de siste fem åra, hvorav 26,9 daa er samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur. De bryter dermed mål fra den nasjonale jordvernstrategi og Statsforvalteren oppfordrer sterkt til at kommune har mer fokus på jordvern i deres arealforvaltning.