Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelse – innspill om friluftsområder

Kommunedelplanen for fysisk aktivitet og naturopplevelse gir en god og informativ oversikt over hvilke muligheter byens befolkning har tilgang til. Naturvernforbundet i Lillehammer, NiL, har tidligere hatt innspill til revisjonen, 30/4-13.

Lillehammer kommune                                                 Lillehammer 11/12-13

Park og idrett

Hovedrevisjon av Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelse

2014-2017, offentlig ettersyn.

Kommunedelplanen for fysisk aktivitet og naturopplevelse gir en god og informativ oversikt over hvilke muligheter byens befolkning har tilgang til.

Naturvernforbundet i Lillehammer, NiL, har tidligere hatt innspill til revisjonen, 30/4-13.

Vi vil her spesielt gi noen synspunkter på kapittel 4.3 Friluftsområder.

Kommunen ønsker å ha en differensiert tilrettelegging for friluftsliv i natur- og utmarks-

områdene, bl.a. nevnes Gropmarka som et område med minst mulig terrenginngrep. Dette

støtter NiL fullt ut.

I kommunedelplanen s.62 gis det også uttrykk for hvor viktig fravær av støy og visuell forurensning er. NiL går derfor sterkt i mot innkommet ønske om rehabilitering av Flømyra lerduebane, og en utvidelse av denne med 100m bane for rifle.

På Korsåsen er det tidligere vedtatt å bygge et totalanlegg for skyting, og her må det etableres et lerdueanlegg som erstatter anlegget på Flømyra.

Med hensyn til fravær av støy håper vi inderlig at kommunen vil opprettholde sin restriktive holdning til motorferdsel i utmark, det være snøscooter/vannscooter, ATV eller andre kjøretøyer som bryter den ro og stillhet som finnes i naturen.

Diktene til Hans Børli som står på slutten av flere kapitler i kommunedelplanen, understreker denne verdien av stillhet!

Det er få ettspors skiløyper i Lillehammer området. Disse løypene gir en fin alternativ

opplevelse til de bredere løypene oppkjørt med tråkkemaskin. NiL håper derfor at eksisterende ettspors løyper forblir som de er.

I Nordseter området er det søkt om en storstilt utbygging rundt Landetjernet og nedover i retning Gropmarka. Nil støtter uttalelsene i kommunedelplanen om sikring av tilgjengelighet og oppholdsarealer rundt Landetjernet. Med fritidsboliger i retning Gropmarka risikerer man en visuell forurensning både med hensyn til synlighet og lys.

NiL vil derfor nok en gang påpeke at tiden er inne for å få en markagrense i Lillehammer. En streng håndhevelse av denne, vil hindre en bit for bit utbygging og sikre de flotte naturområdene vi har rundt Lillehammer.

Tilrettelegging for sykkel- og løpstraseer er økende. NiL ser hvilke verdier tilrettelegging for sykkel/løp har for befolkningen, men også hvilke konflikter det kan medføre spesielt sykling på stier. Det er derfor viktig at tilrettelegging ikke tillates hvor som helst.

I kommuneplanen differensieres det tydelig mellom Gropmarka (avsnitt 4.3.1) og området mellom Stampesletta – Sjusjøen (avsnitt 4.3.3), og dette støtter vi. I Gropmarka må det ikke tilrettelegges for løps- og sykkeltraseer.

Birkenarrangementene utvides stadig, og det ønskes utvidelse av Birkebeinerløypa og rittraseen. I den forbindelse er det viktig at biologisk mangfold og Naturmangfoldloven kommer med som et premiss i utarbeidelse av traseer. Dette må også gjelde for arrangementene Birken har i fjellområdene.

NiL er generelt bekymret for den utbredte syklingen som foregår på stier både i skogen og på fjellet. Det må utarbeides egne sykkeltraseer.

Til slutt vil vi nevne den avskogingen som er foretatt i forbindelse med bygging av studentbolig blokkene på Stampesletta. Den vedtatte buffersonen med skog mot Kleivbakken er helt borte. NiL forutsetter at det her blir gjenplantet med stedegen vegetasjon når utbyggingen er ferdig.

Med hilsen Styret i Naturvernforbundet i Lillehammer

v/Kjersti Swensen