Kommunedelplan for Gropmarka, Nordseter og Lillehammerfjellet.

Naturvernforbundet i Lillehammer foreslår at Lillehammer kommune utarbeider en kommunedelplan for arealbruken i skogs- og fjellområdene på østsiden av Lillehammer by.

                                                                                                Lillehammer 2.juni 2014

Lillehammer kommune,

Rådmannen,

Pb. 986,

Storgt. 51,

2626 Lillehammer.

Forslag om å utarbeide kommunedelplan for Gropmarka, Nordseter og Lillehammerfjellet.

Naturvernforbundet i Lillehammer foreslår at Lillehammer kommune utarbeider en kommunedelplan for arealbruken i skogs- og fjellområdene på østsiden av Lillehammer by. Planen må omfatte de høyereliggende skogsområdene innenfor Sjøseterhøgda, i Gropmarka, Nordseterområdet og Lillehammerfjellet. Disse områdene grenser i nord til Øyer kommune og i sør til Ringsaker kommune. Det må være et mål å samordne planleggingen og bruken av skogs- og fjellområdene i de tre kommunene, men vi ber om at planleggingen i første omgang settes i gang så fort som mulig i Lillehammer kommune.

Eiendomsforholdene i de aktuelle skogs- og fjellområdene i Lillehammer er todelt. I skogsområdene og på Nordseter er det privateide områder bestående av en rekke teiger som stort sett går i vest-østlig retning. Områdene i fjellet øst for Nordseter, inkludert Nevelfjell, og fjellet mot Ringsaker og Øyer er statsallmenning. Dette er Fåberg statsallmenning som eies av Statens skoger og forvaltes lokalt av Fåberg fjellstyre. Mens de vestlige områdene således eies av svært mange grunneiere er det bare én grunneier i statsallmenningen. En kommunedelplan bør derfor utarbeides i samarbeid mede lokale grunneiere og Statens skoger.

Vi går ut fra at planprosessen gjennomføres i samarbeid med relevante politiske organer. Vi regner også med at ulike private og ideelle organisasjoner trekkes inn i denne. Naturvernforbundet i Lillehammer deltar selvsagt gjerne i prosessen på den måte administrasjonen og de folkevalgte organer måtte finne hensiktsmessig.

I de siste årene har det skjedd planlegging og medfølgende utbygging av hytter/fritidshus i Nordseterområdet. Eksempler er Høgfjellslia, Bårdengsetra og Heståsen på grensen til Ringsaker kommune. Nylig er tre felt i det såkalte Lillehammer Sæter planavklart og vedtatt i Lillehammer kommunestyre. Naturvernforbundet har innvendinger mot ett av disse feltene, som blir leggende nær Grøtåsen og Gropmarka i retning Abbor-Aksjøen. Dette aktualiserer nødvendigheten

av en helhetlig plan som avklarer arealbruken i ytterkantene av den eksisterende bebyggelsen på Nordseter. Det er også akutt nødvendig å avklare arealbruken sør for Høgfjellslia mot Ringsaker. Dette aktualiseres og understrekes også av Ringsaker kommunes planer om et hytteområde ved Heståsmyra tett inntil grensen til Lillehammer.

Naturvernforbundet i Lillehammer mener det er nødvendig med en forsiktig utvikling av Nordseterområdet. Det er viktig med en helhetlig planlegging. Følgende spørsmål kan stilles:

 

 

 

  • Hvilke områder skal brukes til friluftsliv og naturopplevelser?
  • Hvilke områder egner seg til næringsutvikling, inklusive bygging av hytter/fritidsboliger?

Disse spørsmålene kan best besvares gjennom en kommunedelplan.

Vi imøteser en positiv behandling av og en bekreftelse på denne henvendelsen.

Vennlig hilsen

Arne Chr. Stryken

leder