Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet

Kommentar til forslaget om å stryke en del av teksten i kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet som gjelder kommunens restriktive holdning til bruk av motorferdsel i utmark og vassdrag.

Naturvernforbundet i Valdres er prinsipielt uenig i en slik endring av planteksten og ber derfor om å avvise forslaget. Vi har tatt kontakt med Fylkesmannen i Oppland om en kommentar og sender den med som vedlegg. Vi støtter fylkesmannens syn på saken.

For Naturvernforbundet i Valdres,

Fred Kuyper

 

Vedlegg – kommentar fra Fylkesmannen i Oppland.

Etter lov om motorferdsel i utmark av 10. juni 1977 § 3 er det forbudt med motorferdsel i utmark og vassdrag. Motorferdselloven har som formål ut fra et helhetlig samfunnsmessig syn å regulere motorferdselen i utmark og vassdrag med sikte på å verne om naturmiljøet og fremme trivselen. Dette forutsetter at motorferdselsregelverket gir muligheter til å begrense og på sikt stoppe veksten i motorferdselen i utmark på nasjonalt nivå, samtidig som regelverket er så enkelt som mulig å praktisere og håndheve.

På tross av et forholdsvis strengt regelverk som ble etablert i 1977, har antallet og bruk av snøskutere og barmarkskjøretøy  økt kraftig, noe som har vært til skade for naturmiljøet og muligheten for å oppleve stillhet og ro. Det har derfor etter hvert oppstått en uakseptabel avstand mellom intensjonene i regelverket og måten regelverket praktiseres og håndheves på. I mange kommuner har forvaltningen av unntakene, dvs. dispensasjoner, fått langt større plass enn håndhevelsen av intensjonene i motorferdselloven. Dette har ført til at dispensasjonspraksis i en del kommuner i større grad har blitt førende for rettsutviklingen på området enn lovens hovedregler for motorferdsel i utmark.  

Når Sør-Aurdal kommune i sin kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet vil stryke forslaget om at «kommunen vil ha en restriktiv holdning i utmark», slik det blir hevdet, signaliseres det samtidig fra kommunens side en holdning om at det er lang avstand mellom intensjonene i regelverket for regulering av motorferdsel i utmark og den praksis som er tenkt utøvet.    

Med vennlig hilsen

Asbjørn Valla
Seniorrådgiver, Miljøvernavdelingen
Fylkesmannen i Oppland