Kommunenes miljøoversikt

Bladet «Natur & Miljø», Naturvernforbundets medlemsblad, har utarbeidet en oversikt over hva kommunene gjør med miljøet. Denne oversikten er basert på tall fra Statistisk sentralbyrå, KOSTRA, Enova og Rovbasen. Vi presenterer resultatene for Valdres kommuner.

Husholdningsavfall

Samtlige Valdreskommuner har en større mengde husholdningsavfall (på ca. 500 kg) enn landsgjennomsnittet, som er på 437 kg. Det har vært en jevn økning med opptil 163 kg (Vestre Slidre).

Samtidig ser vi en jevn økning av gjenvunnet avfall på 75,33% i Valdres, men som er noe mindre enn landsgjennomsnittet på 82%. Det gir en rangering på 399 av 428 kommuner.  

Strandsonebygg (antall dispensasjoner til bygging i områder med byggeforbud)

Landsgjennomsnittet for slike dispensasjoner er høy, dvs. på 86%. I Valdres er det muligens en varierende praksis fra år til år. I den aktuelle perioden 2011-14 har Etnedal ikke hatt noen søknader om dispensasjon. Sør-Aurdal har hatt 7 søknader og gitt byggetillatelse til 2 (29%). Nord-Aurdal har gitt 72 tillatelser av 94 omsøkte, som svarer til 76%. Vestre-Slidre har heller ikke hatt noen søknader. Øystre Slidre har fått inn 44 søknader og godkjent alle, dvs. 100%. Vang har ikke hatt søknader til behandling.

Motorferdsel i utmark

Landsgjennomsnittet er på 101 antall dispensasjoner, som svarer til 85% av alle søknader. Etnedal har gitt dispensasjon for 86% av søknader. Sør-Aurdal 92%. Nord-Aurdal 73%. Vestre-Slidre 95%. Øystre-Slidre 92% og Vang 85%. Trenden til bedring er svak for 4 kommuner, best for Nord-Aurdal.

Naturforvaltning

Midler brukt til naturforvaltning er i landsgjennomsnittet på 235 kroner per innbygger. I Valdres er det store forskjeller mellom kommunene: Etnedal bruker mest på naturforvaltning med kr. 550,- per innbygger, mens Sør-Aurdal bruker minst med kr. 31,75 per innbygger. For de øvrige kommuner er tallene kr.114 for Nord-Aurdal, kr. 73,75 for Vestre-Slidre, kr. 466 for Øystre-Slidre og kr. 302,75 for Vang. Bakgrunnen for den store forskjellen er usikker og kan ha med administrative rutiner.

Miljøplaner

I rapporten omtales det to typer miljøplaner: plan for klimagassutslipp og plan for naturmangfold. Alle kommuner i Valdres har planer for klimagassutslipp. Mens planer for naturmangfold bare finnes for Etnedal, Sør-Aurdal og Nord-Aurdal. Hverken Vestre-Slidre eller Vang har slike planer, mens Øystre-Slidre ikke er blitt registrert med slike planer i Kostra-grunnlaget. Det er for øvrig ikke mulig å finne de konkrete naturmangfoldplanene i kommunenes nettsider. Dette er noe vi har påpekt i alle år: det finnes ingen miljøstatusrapporter for Valdres kommuner.

Oljefyring i kommunale bygg

Her er tallene noe uklare. Det finnes ingen tall for landsgjennomsnittet i rapporten. I Valdres er det kun data for Etnedal, Sør-Aurdal og Vang. Etnedal og Vang bruker i overkant av 4 kWh per innbygger, mens skogskommunen Sør-Aurdal er overraskende opp i 47,07 kWh per innbygger i perioden 2012-14.

Rovdyr drept  

Her er det kun et materiale som gjelder Oppland fylke. Mens landsgjennomsnittet er på 45 dyr per fylke, er det i perioden 2011-14 drept 72 dyr i Oppland.

El-biler

Landsgjennomsnittet for bruk av el-biler i 2013 er på 3,5 biler per 1000 innbyggere. I Etnedal er det ikke kjøpt inn elbil i 2013. Tallene for de øvrige kommuner er: Sør-Aurdal 0,64/1000 innb. Nord-Aurdal 0,62/1000 innb., Vestre-Slidre 0,91/1000 innb., Øystre-Slidre 0,31/1000 innb. og 1,25/1000 innbyggere i Vang.  

Sluttkommentar

Som før nevnt: vi savner en miljøstatusrapport for våre kommuner. I takt med utskifting av kommunestyrene hvert fjerde år, bør en slik rapport bli oppgradert. Kun da kan vi orientere oss på hva politikerne har bidratt med i forhold til miljøet vårt. Snart er det valg!