Kommuneplanen Øystre Slidre kommune

Det vil bli et næringsseminar tirsdag 6.mai på Beitostølen hvor samfunnsdelen til kommuneplanen blir gjennomgått.

Vi sakser fra invitasjonen:

«Møtet vert lagt opp med deltaking frå møtedeltakarane og slik at deltakarane enkeltvis eller

gjennom samanslutningar kan få eit best mogleg grunnlag for å utarbeide innspel/ merknad til

høyringsframlegget til plan. Frist for merknad/ innspel er 10.juni.»

Tidligere har Naturvernforbundet i Valdres send inn kommentarer til planen som følger nedenfor:

Kommentarer til kommuneplanen Øystre Slidre kommune, samfunnsdelen.

Iflg. §11-2 Kommuneplanens samfunnsdel, skal den ha en bred samfunnsmessig tilnærming og skal være sentral premiss-setter for andre deler av den kommunale planleggingen. I den forbindelsen synes det mest naturlig for Naturvernforbundet i Valdres å vektlegge overordnete økologiske prinsipper som kommentar til denne planen. I disse prinsipper er det spesielt de innbyrdes forhold som gjelder klima og biologisk mangfold som er viktige for oss å kommentere.

Klima

Klimautfordringene er godt dokumentert, selv om det er mange til dels motstridende oppfatninger om hvor krevende disse er. Det som er en sentral faktor mht. menneskeskapte årsaker til klimaendringer er vårt forbruk av energikrevende varer og tjenester. Det er åpenbart at alle samfunnsdeler er nødt til å ta hensyn til dette. Det er naturlig å nevne landbruk, skogsbruk, reiseliv, satsing på fritidseiendommer og den trafikken dette medfører. Videre er det den kommunale og private eiendomsmasse som både kan være årsak til økt energiforbruk, eller som har et potensiale til å redusere bruk av både fossil og fornybar energi. Klimaplanen som kommunen har utarbeidet er et viktig verktøy i denne sammenheng. Det er viktig at den spiller en sentral rolle ved all planlegging.

Biologisk mangfold.

Norge hadde som mål gjennom både internasjonale avtaler og nasjonale målsettinger å stanse tapet av arter og naturtyper i løpet av 2010. Det greide vi ikke. Nå er det nye målet å stanse utviklingen innen 2020. For å få dette til, er et hvert individ medansvarlig for å oppnå målet. Kommunen har gjennom den aktuelle planen et spesielt ansvar for å gjøre både sine innbyggere og hytte-eiere oppmerksom på dette. Den viktigste årsaken til utarming av vår natur er arealinngrep. En fortsatt intensiv satsing på hyttebygging vil lett komme i konflikt med denne overordnede problemstillingen. Etter vår vurdering må all videre hyttebygging foregå som fortetning av eksisterende hyttefelt. Andre typer arealinngrep er utbygging av resterende vassdrag. Etter vår vurdering er slike inngrep ikke forenlig med nevnte mål om å stanse tapet av arter og naturtyper. Vi er vel klar over at vasskraft som alternativ til fossil brensel virker forlokkende i et klimaperspektiv. Men all erfaring tilsier at den økte produksjon av vasskraft og eventuell vindkraft, ikke stopper den videre satsing på olje- og gassproduksjon. De gjenværende vassdrag i Øystre Slidre er i en størrelsesorden som neppe vil gi den ønskede effekten på redusert utslipp av klimagasser.

Anbefalinger

Vi gir en del anbefalinger hentet fra rapporten «Naturmangfold 2020 -en rapport om hvordan Norge kan følge opp Konvensjonen om biologisk mangfold og den internasjonale planen om å redde verdens biologiske mangfold innen 2020»

 • Avvikling av naturskadelige støtteordninger, som bl.a. bygging av skogsbilveier

 • Etterlyse mer ressurser til kommunen for å stoppe bit for bit-nedbyggingen av norsk natur, inkludert øremerkede midler til miljørådgiver i hver kommune

 • Mer vern av norsk natur, med hovedvekt på beskyttelse av marin natur og en økning i skogvernet til 10% vern av produktiv skog

 • Etterlyse en økning i støtten til bønders aktive bevaring av genetisk mangfold i jordbruket fra Fondet for utbyttefordeling under den internasjonale plantetraktaten som en viktig kanal

 • Jobber for en vridning av landbruksbistanden mot en satsing på økologiske og andre former for bærekraftig småskala landbruk

 • Ikke tillate genmodifiserte organismer (GMO) som ikke bidrar til bærekraftig utvikling i tråd med godkjenningskriteriene i genteknologiloven

 • Jevnlig gjennomføre undersøkelser om folks kunnskap om naturmangfold, og at de følges opp av nødvendige informasjonstiltak. Kunnskap om den globale betydningen av naturmangfold må være en del av dette

 • Øke støtten til frivillige organisasjoners informasjons- og bevisstgjøringsarbeid om naturmangfold

 • Alle bedrifter må lage fotavtrykkrapport med både klima- og naturmangfoldindikatorer

 • Kjøttforbruket må reduseres, spesielt fra kjøtt produsert med kraftfôr. Kasting av mat må reduseres

 • Kommunene må framskaffe mer kunnskap om naturtyper og truslene mot dem gjennom rødlista for naturtyper og naturindeksen slik at de fanger opp og synliggjør akutte trusler godt nok til at det motiverer forvaltningsgrep

 • I stedet for å bygge flere hytter, må hyttene som allerede er bygget bli utnyttet mer. Dette kan skje ved mer utlån, leie av hytter og hyttekollektiver

 • Kommunen må kreve mer ressurser til å ta vare på naturen, både økonomisk og i form av kunnskap

 • Kreve økt støtte til bønder for tiltak som hindrer avrenning og opprettholder naturmangfold

 • Kreve økt støtte til omlegging til økologisk drift og drift med mindre kunstgjødsel

 • Gamle miljøgiftutslipp, uregulerte avfallsplasser og liknende må kartlegges og ryddes opp i

 • Lage flere handlingsplaner også lokalt om hvordan fjerne de farlige fremmed artene helt fra norsk natur

 • Mer kunnskap og midler til verneområdestyrer, kommunal forvaltning og organisasjoner

  som deltar i disse prosessene

 • Bred deltakelse og reell medbestemmelse for alle parter, også naturverninteresser, i verneområdeforvaltning

For Naturvernforbundet i Valdres

Gunvor Hegge – styremedlem for Øystre Slidre

Fred Kuyper – leder