Krever fortgang i kommunal miljøinformasjon

Norges Naturvernforbund ber Miljøverndepartementet og Kommunaldepartementet sørge for at kommunene ferdigstiller sin miljøinformasjon raskt. – De kommunale miljøstatusrapportene må legges ut på kommunenes internettsider i samsvar med intensjonen til miljøforvaltningen, sier leder Lars Haltbrekken.

Etter initiativ fra Naturvernforbundet i Valdres, er det klarlagt at ingen av de seks Valdres-kommunene har en miljøstatus som er klar til å legges ut. Svarene fra kommunene viser betydelige mangler i forhold til de målsettingene som går fram av stortingsmelding nr. 58 (1996-97) ”Miljøvernpolitikk for en bærekraftig utvikling”. Les rapporten utarbeidet av Naturvernforbndet i Valdres.

Per i dag har de kommunale nettsidene i Valdres til dels meget begrenset informasjon om miljøsaker. Den informasjonen som finnes, er ofte vanskelig tilgjengelig. På landsbasis er det kun registrert 13 av totalt 431 kommuner som har lagt ut miljøinformasjon på egen nettside, slik som miljøforvaltningen har foreslått.

Miljøforvaltningen har utviklet en kommunal miljøstatusmal som kommunene kan benytte. Fylkene har alt lagt ut sine rapporter på http://www.miljostatus.no

– Med den nye loven om retten til miljøinformasjon, har hver enkelt kommune ansvar for at innbyggerne har tilgang til informasjon om miljøsituasjonen. En kommunal miljøstatusrapport vil i stor grad bidra til at dette oppnås, sier Lars Haltbrekken.

Etter forslag fra Naturvernforbubdet i Oppland, drøftet Norges Naturvernforbunds landsmøte denne saken nylig og sto samlet bak kravet om å få miljøinformasjonen raskt på plass. Landsmøtet vedtok å sende brev om dette til Miljøverndepartementet og Kommunaldepartementet.

Les brevet

Miljøstatusrapport for Valdres 2007 utarbeidet av Naturvernforbundet i Valdres

Delegasjonen fra Naturvernforbundet i Oppland til Norges Naturvernforbunds landsmøtet 2007. Fra venstre: Fred Kuyper, (Valdres), Ingvild Myklebust (Lillehammer), Natalia Taraldsrud, (Gjøvik), Bjørn Frøsaker, (Gjøvik), Ole Morten Fossli (Valdres) og Erik Wold (Toten).