Leserinnlegg ny E6 Vingrom – Ensby

Naturreservat er Norges strengeste form for områdevern. Lover og forskrifter som har til hensikt å verne sårbar og verdifull natur, undergraves hvis det skal være så lett å få dispensasjon til å føre en firefelts motorvei gjennom et naturreservat.

NATUREN – LIVSGRUNNLAGET VÅRT

Naturreservat er Norges strengeste form for områdevern.  Lover og forskrifter som har til hensikt å verne sårbar og verdifull natur, undergraves hvis det skal være så lett å få dispensasjon til å føre en  firefelts motorvei gjennom et naturreservat.  Ensidig satsning på motorveibygging, er ikke bærekraftig samferdselsutvikling.  Tog kan transportere varer og personer mer effektivt og miljøvennlig enn veitransport.  Når vi vet hva denne E6 utbyggingen vil føre til av naturødeleggelse, støy, tap av matjord, økte klimagassutslipp, luft- og vannforurensning og generell tilrettelegging for økt bilbruk, er det nødvendig å spørre om dette er en fornuftig bruk av samfunnets penger? Motorveier er enormt dyre og binder opp penger i lang tid fremover som f.eks. kunne vært brukt til det økende behovet som vil bli innen eldreomsorg, flere lærere i skolen, det grønne skiftet.  Det vil bli store endringer i samfunnet i årene som kommer. Hvis vi skal sikre velferden og varige arbeidsplasser i fremtiden, burde tiden for motorveibygging vært over.

Alt vi har, stammer fra naturen. Den gir oss livsnødvendigheter som mat, ren luft, rent vann samt grunnlag for arbeidsplasser.  I naturen «henger alt sammen med alt» i kompliserte samspill.  Jo flere arter vi utrydder, jo mer ustabile blir økosystemene og derved de tjenestene naturen yter oss.  Av de ca 22.000 undersøkte artene i Norge, står 4620 på rødlista.  (Kilde: Norsk rødliste 2015).  I følge WWF sin «Living planet report» fra 2016, er ca 58 % a verdens dyreliv blitt borte de siste 40 årene.  Norsk ornitologisk forening sin rapport fra 2016, viser til at 421 mill. fugler er borte fra den europeiske faunaen.  Hver tredje fugleart i Norge er truet eller nært truet.  Vi er inne i en omfattende, menneskeskapt artsutryddelse som i over 80 % av tilfellene skyldes vår omdisponering av arealer.

Lågendeltaet naturreservat strekker seg fra Øyresvika til Fåberg og har høy nasjonal verneverdi.  Deltaet er et gedigent matfat hvor mange trekkfugler finner mat samtidig. Fuglene kommer i store flokker. Det er viktig at alle kan spise og hvile samtidig før de flyr videre. Hekkingen kan mislykkes hvis fuglene er i dårlig kondisjon når de kommer frem til hekkeplassene.  Det er påvist 224 forskjellige fuglearter i deltaet. Av disse er 58 å finne på rødlista. Lågendeltaet er en svært viktig lokalitet langs den indre trekkruta for fugler som trekker nordover i landet og helt til arktiske strøk.  Trekkfuglene flyr over enorme strekninger. Avbøtende tiltak for deltaet er ikke mulig.

Naturvernforbundet i Lillehammer

V/ leder Heidi Kristoffersen   og nestleder Heidi F. Kaltenborn