Markberedning – en trussel for skognaturen

Har du lagt merke til at hogstflater i Hedmark ofte ser verre ut enn før? Ikke bare er de større, men de graves opp eller pløyes for å fjerne humus og blottlegge mineraljord. Det er dette som kalles markberedning.

Det skal gjøre at nye planter av furu og gran vokser fortere, og blir mer motstandsdyktige mot insektangrep og sykdom. På den måten kan skogeierne øke sin fortjeneste. Dette er et hovedargument i det nye prosjektet Edel, som skogeierandelslaget Glommen Mjøsen Skog har satt i gang. Der anbefaler de at skogeiere tar i bruk markberedning så mye som mulig.

Store skadevirkninger

Men denne måten å behandle skogbunnen på gir naturligvis store skadevirkninger. Det skader sopp og andre organismer i jordsmonnet, og fører til avrenning av tungmetaller som kvikksølv og dessuten nitrogen, som kan føre til overgjødsling av vann og vassdrag. Fordi markberedning må gjennomføres på barmark, er risikoen for kjøreskader stor.

Flatene blir uframkommelige både for turgåere og jegere, og at skoglandskapet forandres totalt. Det varierer litt hvor hardt man går til verks, men ofte er det et virvar av opprevne røtter og stein i tillegg til groper og furer i bakken. De som ikke har sett det før, blir sjokkert når de kommer til et område som er behandlet på denne måten.

Nytt i Norge

Markberedning i stort omfang er ganske nytt i Norge. Kanskje det er grunnen til at skogbrukslovens bærekraftforskrift ikke nevner metoden med ett ord. I norsk PEFC skogstandard, som er en privat og frivillig standard for miljøhensyn i skogbruket, finnes det bare generelle retningslinjer som ikke er tilpasset dagens aggressive bruk av metoden. I Sverige har den statlige Skogstyrelsen omsider innsett at det er skadelig. Der arbeides det for å begrense bruken av markberedning, og å utvikle mer skånsomme metoder.

I Norge virker det som om det er nærmest lovløse tilstander, og framgangsmåten brer om seg. Dette må vi få en slutt på. Vi må legge press på myndighetene for å få bedre regler, og på skogbruket selv for at praksisen skal endres. Skogen må brukes, men ikke på denne måten.

I lenken under viser finner du videoer som viser markberedning i Innlandet. Se videoer om skog og hogst på vår YouTube-kanal.

Meld deg inn i Naturvernforbundet og hjelp oss med å gjøre norsk skogbruk bærekraftig! Ta kontakt med Naturvernforbundet i Hedmark eller ditt lokallag hvis du vil være med å jobbe med skogsaker.

Bli medlem i Naturvernforbundet