Miljøstatusrapportering i Valdres kommuner

Naturvernforbundet i Valdres har ved flere anledninger oppfordret kommunene i Valdres om å presentere årlig eller hvert fjerde år en miljøstatusrapport.

Dette var ett av temaene vi fikk diskutert i et debattmøte tidligere i vår,  med seks av syv politiske partier fra Nord-Aurdal representert.

Samtlige representanter stilte seg positiv til en slik rapportering. To av partiene har allerede arbeidet med dette tema, men én av disse mener at de mangler kompetanse.

Manglende kapasitet har, ifølge flere administrasjoner i de aktuelle kommuner, vært en begrunnelse for at slik rapportering er vanskelig å få på plass.

Per idag er det 19 kommuner i Norge som har en slik miljøstatusrapport tilgjengelig på sine nettsider. Miljøstatus i Norge har lagt ut en mal, tilgjengelig på nettsiden ”Livskraftige kommuner”, som alle kommuner i Norge er blitt anbefalt om å bruke og som fungerer som et nyttig redskap for en systematisk gjennomgang av aktuelle miljøsaker.

Etter vår vurdering er det politisk interesse i Nord-Aurdal kommune for å få på plass en slik miljøstatusrapport. Neste steg må bli politisk vilje til å sette dette tema på dagsorden, både i sammenheng med det kommende kommunestyrevalget og som en aktuell kommunestyresak.

Vi oppfordrer alle partier i alle kommuner i Valdres til å ta op denne saken. Som en aktuell del av partiets programerklæring, eller ved å fremme den som en kommunestyresak. 

Etter vår vurdering har befolkningen krav på en lettfattelig tilgang til miljøsaker, noe som per idag ikke er tilfelle for våre kommuner.

Vi oppfordrer samtidig avisa Valdres til å engasjere seg i saken!

Med hilsen,

Fred Kuyper

Naturvernforbundet i Valdres.