Modellflyplass på Nyseterhøgda

Uttalelse i forbindelse med høring: Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel – modellflyplass på Nyseterhøgda – gnr. 1/8/2 – Lillehammer modellflyklubb.


På grunnlag av høringsbrev av 28/10 – 2014 slutter Naturvernforbundet i Lillehammer seg i hovedsak til konklusjonen.
Det sies i høringsbrevet at det ut fra føre-var- prinsippet i naturmangfoldslovens § 9 bør vurderes å stille vilkår om at det ikke foregår stevner eller arrangementer i perioden før 1. juni og at aktiviteten i denne perioden begrenses.
Vi ønsker dette endret til at det settes som vilkår for dispensasjonen at det i tiden før 1. juni ikke foregår stevner eller arrangementer. Dette av hensyn til hekkende fugl.

Arne Chr. Styrken/ leder
Sign.