Naturen i pressområdene skal kartlegges

Vi leser i avisa Valdres at Statsforvalteren skal gjennomføre naturkartlegging av fire pressområder i fylket, to av disse i Valdres: Vaset- og Beitostølen-området. Det vil bli enklere å ta hensyn til naturen og det vil gi en mer effektiv og forutsigbar planprosess.

I artikkelen leser vi at at «Målet med kartleggingen er å få på plass god stadfestet informasjon om naturen til bruk i blant annet arealforvaltningen. Ved at stadfestet informasjon er tilgjengelig tidlig i en arealprosess, vil dette kunne bidra til at det er enklere å ta hensyn til naturen, samt gi en mer effektiv og forutsigbar planprosess. Kartlegginga kan også være nyttig for grunneiere som ønsker å søke om tilskudd til  tiltak for trua naturtyper eller tiltak for å ivareta kulturlandskapet», melder statsforvalteren. 

Det er firmaet Rambøll som vil gjennomføre kartlegginga. Et multinasjonalt konsulent selskap, opprinnelig fra Danmark. Vi må tro på at de har kompetanse på området, så en liten sjekk sier noe om deres policy når det gjelder natur: 

Under overskriften «Konsekvensutredninger (EIA/EISA)» skriver de:                                                          * «Alle prosjekter og virksomheter har en innvirkning på miljøet i større eller mindre grad, og både drift og bygningsmasse spiller inn på den totale miljøpåvirkningen. Våre eksperter bidrar til å identifisere denne påvirkningen, og sette inn nødvendige tiltak for å bedre indre og ytre miljø. Dette er ikke bare bra for miljøet, men ofte også lønnsomt.  Våre fageksperter vurderer hvilken effekt din virksomhet eller prosjekt har på naturen rundt, og om det kan være skadelig for miljøet og biomangfoldet i nærheten. Vi bidrar blant annet med å utarbeide fagrapporter, og benytter verktøy som Statens Vegvesens Håndbok v712, Naturmangfoldloven og NiN2. Vi ser på generell forurensing og luftkvalitet, og har spesialkompetanse på naturmiljø, som rødlistearter og svartlistearter.»

Vi får håpe at de holder mål og at dette vil ha en positiv effekt for naturen ved fremtidig planlegging av nye naturinngrep. Og takker Statsforvalteren for at de har tatt våre oppfordringer på alvor. Ikke et år for tidlig.