Naturkampen (Sabima – Samarbeidsrådet for biologisk mangfold) 2020

Sabima har laget en oppdatert oversikt over kommunenes natur- og miljøengasjement. Resultatene finner du under fanen Miljøstatus.

Samarbeidsrådet for biologisk mangfold (Sabima) har kommet med en oppdatert rapport med et datagrunnlag fra 2020 over naturtilstanden i norske kommuner. Det er delt inn i to overordnete spørsmål: 1. Satser kommunene på natur? og 2. Beskytter kommunene naturen? Det er basert på 12 tema som omfatter spørsmål om (1) naturkompetanse, alder på arealplan, kommunedelplan for naturmangfold, reguleringsplan for natur og arealnøytralitet og (2) hyttebygging, bygging på jordbruksareal, nydyrking av myr og fastmark, bygging langs ferskvann, økologisk tilstand for vann, elver, bekker og kyst, dispensasjon fra plan og vernede områder.

Vi har vurdert resultatene for de seks Valdreskommuner, både den totale score og score for de enkelte temaer. Scoren uttrykkes i prosenter med en maksimal score på 100. Til orientering: ingen kommuner i Norge når opp til 100%, den høyeste score har Solund med en score på 63,25%. I Valdres er det Etnedal som har den høyeste score med 60,57%. Lavest score i Norge har kommune Gamvik med 11,06%. I Valdres er det Vestre Slidre kommune som scorer lavest med 27,79%.

Det som skiller Etnedal og Vestre Slidre er alder på arealplan, etablert kommunedelplan for naturmangfold, bygging på jordbruksareal, bygging langs ferskvann og mengde vernede områder i Etnedals favør. Vestre Slidre scorer best på nydyrking av myr og fastmark og dispensasjon fra plan. Sør-Aurdal, Nord-Aurdal og Vang scorer ca. 38% og Øystre-Slidre scorer 49, 71 %.

Ikke fasit, men utgangspunkt for debatt og forbedring

Naturkampen gir deg en oversikt over kommunenes valg innenfor et avgrenset utvalg indikatorer.

Din kommune kan ha vært flinkere til å ta vare på naturen enn resultatet den har fått i Naturkampen tilsier.

Resultatet er gitt ut fra den kunnskapen som var tilgjengelig i nasjonale databaser/hos Statistisk sentralbyrå, i tillegg til to indikatorer basert på tall fra Miljødirektoratet og én indikator basert på en spørreundersøkelse sendt ut til alle kommuner fra Sabima.

Noen presiseringer

I Naturkampen er det mulig å få 100 prosent totalt. Totalresultatet kommunen har fått er basert på et gjennomsnitt av de to hovedkategoriene 1) «Satser kommunen på natur» (5 indikatorer) og 2) «Beskytter kommunen naturen» (8 indikatorer).

Det betyr at hver enkelt indikator under «Satser kommunen på natur» vektes noe høyere enn hver av de under «Beskytter kommunen naturen».  Maksimalt resultat per indikator er 100 prosent.

Naturkampen for 2021 tar bare med tall fra 2020, ikke et gjennomsnitt av de tre siste årene som versjonen i 2020.

Kommuner som ikke har strandsone, blir ikke vurdert i denne indikatoren, og deres poengsum vil derfor beregnes ut fra én indikator mindre enn kystkommunene. Både kystkommuner og innlandskommuner kan likevel oppnå 100 prosent sammenlagt.