Naturkampen (Sabima – Samarbeidsrådet for biologisk mangfold*)

Naturkampen gir landets 356 kommuner poeng basert på hvilke valg de har tatt innenfor ti utvalgte temaer som påvirker naturen. Vi har sett på resultatet for de seks Valdres kommuner. Tallene er basert på dataene for årene 2017, 2018 og 2019.

Kommunene i Norge som har fått høyest poengsum, kjennetegnes av at de har:

 • vedtatt at de skal være arealnøytrale
 • laget en kommunedelplan for naturmangfold
 • satt av en brukbar andel av driftsutgiftene i kommunen til naturmangfold og friluftsliv
 • omdisponert lite dyrka mark
 • har en “fersk”/nyere kommuneplan
 • gitt få eller ingen dispensasjoner til bygging i strandsonen
 • gitt få eller ingen dispensasjoner til nydyrking
 • gitt få eller ingen tillatelser til bygging langs ferskvann
 • gitt få eller ingen tillatelser til bygging i natur, landbruks og friluftsområder
 • gitt få eller ingen dispensasjoner fra plan generelt

Det er disse ti punktene som videre omtales som indikatorene.

Maksimal score er 100 poeng. Kommune med høyest score er Hvaler med 66,97 poeng. Lavest score har Evenes med 0,33 poeng.

Resultat for Valdreskommuner:

Kommune

Score (0-100)

Rangering /fylke: antall kommuner

Rangering/Norge: antall kommuner

Sør-Aurdal

31,26

34/46

305/356

Nord-Aurdal

28,89

40/46

326/356

Etnedal

52.02

2/46

29/356

Vestre-Slidre

40,92

16/46

161/356

Vang

50,96

3/46

35/356

Øystre-Slidre

36,29

26/46

246/356

Kom

mune

Bygging på jordbruks

jord

Dekar/

poeng

Privatisering av vår felles strand

sone

Disp.%/

poeng

Bygging i LNF-områder

Disp.%/

poeng

Nydyrking

Dekar/

poeng

Alder på kommune-plan

År/poeng

Bygging langs ferskvann

Disp.%/

poeng

Dispensasjon fra plan

Disp.%/

poeng

Sum score

poeng

Sør-Aurdal

4.33/4.67

0.0/3.33

2019*

100/0.0

2019

189.67/

1.33

2016

9.0

0.0/3.33

2019

4.0/9.6

31.28

Nord-Aurdal

37.5/2.67

0.0/3.33

2019

94.0/0.4

2018/19

155.0/1.0

2016

9.0

5.5/033

2018/19

11,67/

8.83

25.65

Etne

dal

1.0/8.33

0.0/3.33

2019

Tall mangler

0.0 poeng

103.33/

5.33

2018

10.0

Tall mangler

0.0 poeng

14.5/5.7

2017/18

32.69

Vestre

Slidre

11.57/

3.33

0.0/3.33

2019

Tall mangler

0.0 poeng

0.0/10.0

2016

9.0

0.0/3.33

2019

14.0/8.6

37.59

Vang

14.0/5.0

0.0/3.33

2019

100.0/0.0

2018

0.0/10.0

2016

9.0

0.0/6.67

2018/19

15.5/5.63

2018/19

39.63

Øystre

Slidre

4.5/4.67

0.0/3.33

2019

Tall mangler

0.0 poeng

14.0/5.33

2016

9.0

0.0/3.33

2019

17.0/8.3

33.96

*ved oppgitt årstall mangler data for de andre år

Disp.%: Når tallet er 100 ha man gitt dispensasjon for alle søknader

 1. Satser kommunen på naturen? (tre indikatorer)

Kommune

Driftsutgifter til natur og friluftsliv*

Mål om arealnøytralitet

Kommunedelplan naturmangfold

Sum score

Sør-Aurdal

0.0/0.0

Nei/0.0

Nei/0.0

0.0

Nord-Aurdal

0.17/3.33

Nei/0.0

Nei/0.0

3.33

Etnedal

0.6/9.33

Nei/0.0

Ja/10.0

19.33

Vestre Slidre

0.17/3.33

Nei/0.0

Nei/0.0

3.33

Vang

0.3/6.33

Nei/0.0

Søkt/5.0

11.33

Øystre Slidre

0.13/2.33

Nei/0.0

Nei/0.0

2.33

*Prosent av totalbudsjett til naturkompetanse

Kommentarer til kommunetallene:

Pkt.1. Beskytter kommunen naturen?

Vang kommune har høyest score, tett etterfølgt av Vestre Slidre kommune. Nord-Aurdal har lavest score med 25.65 poeng. Tema som skiller mellom kommunene er bygging på jordbruksjord, nydyrking i naturområder, inkludert myrarealer, og bygging langs ferskvann. Dispensasjon for bygging på LNF områder har høy score i tre kommuner, de øvrige kommuner mangler det tall for. Etnedal og Vang har best score for dispensasjon fra planer. Privatisering av felles strandsone er ikke aktuell i Valdres, slik at alle kommuner scorer likt.

Pkt.2. Satser kommunen på naturen?

Det er Etnedal kommune som skiller seg ut, med Vang på annen plass. Dette skyldes at Etnedal har en ferdig godkjent kommunedelplan for naturmangfold, mens Vang har påbegynt prosessen. Ingen kommuner i Valdres tilstreber seg mål om arealnøytralitet, som betyr at nedbygging av naturområder skal erstattes med nye naturområder. Vang og Etnedal har også høyest score på driftsutgifter til natur- og friluftsliv. Sør-Aurdal har lavest score med 0 poeng og deretter Øystre-Slidre med 2.33 poeng.

Ikke en fasit, men et utgangspunkt for debatt og forbedring

Naturkampen gir deg en oversikt over kommunenes valg innenfor et avgrenset utvalg indikatorer. Din kommune kan ha vært flinkere til å ta vare på naturen enn poengsummen den har fått i Naturkampen tilsier. Poengene er gitt ut fra den kunnskapen som var tilgjengelig i nasjonale databaser/hos Statistisk sentralbyrå. I tillegg er én indikator basert på tall fra Miljødirektoratet og én indikator basert på informasjon innsamlet av Sabima.

*Sabima er en frittstående paraplyorganisasjon for biologiske foreninger i Norge, der den enkelte medlemsforening er ansvarlig for sin økonomi og for sine vedtekter og organisasjonsform. Følgende foreninger er med i organisasjonen:

Norsk Ornitologisk forening

Norges sopp- og nyttevekstforbund

Norsk entomologisk forening

Norsk Zoologisk Forening

Norske havforskeres forening

Nordisk kulturlandskapsforbund

Norsk Biologforening

Norsk Botanisk Forening