Naturvernforbundet er på naturens side i Skeiplanene

Naturmangfold er et viktig begrep når det bruk eller «omdisponering» av fjellnatur. Vi har fått en Naturmangfoldlov vi skal bruke det den er verdt!

Sitat fra Naturmangfoldlova: Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet. Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe forvaltningstiltak.

Gausdal kommune har samlet ulike aktører/organisasjoner i en referansegruppe. Referansegruppen benyttes til dialog og kvalitetssikring av planforslaget. Vi i Naturvernforbundet setter pris på å bli med denne referansegruppa. Det betyr at vi kan følge saken tett!