Naturvernforbundet i Lillehammer krever varig beskyttelse av vernet natur

Lågendeltaet naturreservat har lovens strengeste vern. Likevel vedtok Lillehammer kommunestyre i 2018 en kommunedelplan der ny E6 og 4-felts motorvei skal gå i ny trasé gjennom reservatet.

Lågendeltaet naturreservat har lovens strengeste vern. I verneforskriftens kap. III står det følgende: «Formålet med fredningen er å bevare et viktig og spesielt våtmarksområde i sin naturlige tilstand med vegetasjon og dyreliv, og å verne om et spesielt rikt og interessant fugleliv, særlig av hensyn til trekkende, hekkende og overvintrende vannfugl.» Det er svært stor artsrikdom i Lågndeltaet, og det er registrert over 50 rødlistede fuglearter i naturreservatet.

I verneforskriftens kap. IV står det spesielt at veg ikke må bygges i reservatet. Likevel vedtok Lillehammer kommunestyre i 2018 en kommunedelplan der ny E6 og 4-felts motorvei skal gå i ny trasé gjennom reservatet. Vedtaket ble gjort i strid med vernebestemmelsene og uten at dispensasjon var gitt eller omsøkt. Nye Veier, eid av Samferdselsdepartementet, arbeider nå med reguleringsplan for delstrekningen gjennom reservatet. Denne legges ut på høring i løpet av våren 2021. Søknad om dispensasjon blir først sendt etter høringen.

Naturvernforbundet i Lillehammer mener det er alarmerende at det i det hele tatt lar seg gjøre å planlegge en ny vei gjennom et naturreservat. I en tilsvarende sak ved Hamar, ble ny E6 utvidet gjennom Åkersvika naturreservat, som er vernet i henhold til Ramsar-konvensjonen. Gang på gang ser vi at naturen har liten beskyttelse når vegsaker vinner fram. 

Våtmarkene er viktige både i naturmangfolds- og klimaperspektiv, lokalt og globalt. Naturvernforbundet i Lillehammer ønsker derfor en nasjonal debatt om naturreservaters status i vegsaker, og vil jobbe for at ny E6-trasé gjennom Lågendeltaet naturreservat blir stoppet.