NATURVERNFORBUNDET VALDRES, STYREMØTE

Dato: 01.11.2011.

Sted: hos Fred i Skaveldbygda

Til stede: Fred Kuyper, Jan Paulsen, Anne Mari Helle, Tanaquil Enzensberger, Eli Torgersen.

Referatet er ført av Tanaquil.

Nb. Eli Torgersen er blitt invitert til møtet som sakkyndig ifm planlegging av medlemsmøte om landbruk.

 

 

Referat fra forrige møte

Referatet er godkjent, da det ikke har kommet noen innsigelser.

 

Forestående medlemsmøte

Møtet skal være åpent for alle og annonseres i Valdresen over to spalter.

Tidspunkt bør være siste uke i november eller første uke i desember. Endelig fastsettelse avhenger av hovedinnleggsholder.

Banken er aktuell som lokale. Alternativ Festsalen i Rådhuset, FagernesFred tar kontakt når dato er bestemt.

Program for møtet:

  1. Eli Torgersen (15 min):  Loven, miljøet og landbruket: Er naturmangfold og miljø i norsk landbruk godt ivaretatt?
  2. Per Øystein Klunderud (45 min) Naturmangfold og landbruk. Henger det sammen?
  3. Lynn Hege Røyne Myrbakk (20 min): Sett med bondeperspektiv
  4. Ole Jacob Christensen (20 min): 7 millioner mennesker – kan vi produsere nok?

Kaffe serveres i pausen.

 

Bonde- og småbrukarlaget spørres om de ønsker å være medarrangører. Uansett inviteres de til å ta med materiell. Fred tar kontakt med NBS.

Tanaquil skaffer stølshefter fra SABIMA til utdeling.

Tanaquil snakker snarest med Per Øystein for å få fastsatt dato. Gir deretter beskjed til Fred.

 

Valdres naturvernlag sitt nettsted

Alle bør ta en kikk på nettsiden. Kom gjerne med innspill.

 

Kommunedelplan for Tegnvassåsen-Søbekksæter, Sør-Aurdal

Fred orienterte. Hytteutbyggingsområdet ligger farlig nær Vassfaret, og det er sannsynlig forekomster av viktig biomangfold i området.

Tanaquil skriver forslag til kommentar, sender til Fred.

 

Stand under Rakfiskfestivalen

Fred ordner med en liten stand utenfor egen bedrift. Har ordnet med materiell for salg.

Fred og Anne Mari står på standen lørdag.

 

Gravfjellsplanen

Orientering ved Jan. Det har vært krøll i saksgangen, slik at Oppland NVF også har avgitt et svar på høringen, noe som ikke fungerer bra.

Fred tar kontakt med fylkeslaget og ber om mer ryddig saksgang i framtidige tilfeller.

 

Eventuelt

– Motorferdsel i utmak, kommundeleplan i Sør-Aurdal

Det har kommet innspill om underlige vedtak om å stryke at kommunen vil ha en restriktiv holdning til motorferdsel i utmark.  Høringsfrist er 22.11.

Fred tar kontakt med Fylkesmannen, miljøvernavdelinga og hører om dette er lovlig/ kommer på siden av lov om motorferdsel i utmark.

 

– Orientering om MD-tildeling og organisering av lokallag. 

MD bruker antall lokallag som ett kriterium for tildeling av penger. På grunn av omorganiseringa av lokallagene til ett VNVF blir det færre lokallag. Det er ikke aktuelt med oppsplitting av det regionale lag i Valdres. I samsvar med oppfordringen fra Bjørn Frøsaker satses det på verving av nye medlemmer.