Nord-Aurdal sier ja til fornøyelseskjøring

Kommunestyrets behandling av sak 041/13: Søknad om løyper for rekreasjonskjøring med snøscooter

25.04.2013 Kommunestyret

Rådmannen redegjorde for Miljøverndepartementets nettartikkel 14.03.2013

(www.regjeringen.no/nb/dep/md/aktuelt/nyheter/2013/nye-reglar-for-motorferdsle-iutmark.

html?id=717791) og epost fra fylkesmannen 02.04.2014.

Knut Ove Hennum framla følgende forslag:

Det uarbeides en søknad om at Nord-Aurdal kommune får bli med på prøveordningen som

åpner for fornøyelseskjøring med snøscooter.

Votering:

Knut Ove Hennums forslag ble vedtatt med 16 mot 3 stemmer.

KS-041/13 Vedtak (16 stemmer mot 3 stemmer):

Kommunestyret vedtar at det utarbeides en søknad om at Nord-Aurdal kommune får bli med

på prøveordningen som åpner for fornøyelseskjøring med snøscooter.

 

—————–

Ikke uventet. Nå skal det bli mindre ulovlig kjøring. Takk og pris.