Ny vegforbindelse Olstad – Skei

Det blir trolig oppstart av vegbygginga til høsten og at vegen skal stå ferdig i hvertfall i 2013. Total ny veglende med opprusting av eksisterende veg er 3.1 kilometer. Traseen går fra Hårstadkrysset videre til Geitrobekksletta i Olstad til Lieseter på Skei. Vegprosjektet har ei total kostnadsramme på 3 mill hvorav kommunen går inn med et tilskudd på 2 mill kroner.

Prosjetet går  ut på å bygge 3,1 kilometer med ny veg fra Liesetervegen på Skei-sida og over til Graupstylvegen retning Olstadgrenda. I tillegg må 1,1 kilometer av eksisterende veg videre vestover til Geitrosletta rustes opp til bedre standard, slik at hele vegprosjektet blir på 4,2 kilometer.

Prosjektet ble vedtatt kommunedelplanen fra 2006. Bakgrunnen for det hele er ønsket om å forkorte reisetida mellom Vestre og Østre Gausdal. Tanken er at en ny, helårs vegforbindelse vil være til beste både for næringsutvikling, arbeidsmarked og turisme. I dag er det brøytet veg bare til Liesetra på østsida og Geitrosletta på vestsida.

Det vil bli en privat veg der bompenger skal finansiere vegvedlikeholdet. En årstrafikk på 2.000 biler og ei bomavgift på 50 kroner skal være nok til å dekke vedlikeholdet. I forslaget til reguleringsplan fort vegstrekningen er det lagt opp til en standard som landbruksveg klasse III, men med ei vegbredde på 5,5 meter for at personbiler skal kunne møtes.

Da oppstarten av planarbeidet ble annonsert i 2007, kom det inn merknader både for og imot. Da saken ble presentert for planutvalget i Gausdal fredag, opplyste planlegger Linn Haugseth Kind at det er krevd jordskifte i saken. Carl Olav Holen fra landbrukskontoret la ikke skjul på at vegen vil bli godt synlig i kulturlandskapet enkelte steder, ikke minst mot Liesetra.

Saken utløste likevel ikke den store debatten i planutvalget i denne omgang. Den kommer eventuelt ved neste behandling, etter at vegplanen har vært til offentlig ettersyn