Nye verneområder i Valdres

Statsforvalteren i Innlandet melder i dag to nye verneområder i Valdres, begge i Vestre Slidre. Målet er å øke vern av skog opp mot 10%. Det er snakk om frivillig vern.

1. Olberg naturreservat i Vestre Slidre kommune, Innlandet Totalareal 1350 dekar hvorav 1100 dekar produktiv skog.

Innlandet fylkeskommune er positive til vern av området. Verneforslaget ligger rett under Olberg som har vært vetested minst siden 1600-/1700-tallet. Lia vest for toppen inngår i verneområdet og er knyttet til sagnet om Valdreskongen, som skal ha lurt mennene til Hallingdalskongen til å styrte utfor stupet. Det er tvilsomt om det finnes fysiske spor etter dette, selv om det ifølge lokale kilder på midten av 1800-tallet skal være funnet både hestesko, et kjevebein fra en hest og en stridsøks i steinura under stupet (kulturminneplan for Vestre Slidre kommune). Vetestedet er tilrettelagt, og det må være rom for videre skjøtsel og tilrettelegging i tråd med kommunens kulturminneplan.

Statsforvalteren tilrår at området blir vernet som naturreservat med verneforskrift i samsvar med høringsforslaget og med endringer i vernekart som beskrevet. Miljødirektoratet slutter seg til Statsforvalteren og tilrår vern av Olberg naturreservat. Klima- og miljødepartementet slutter seg til Miljødirektoratet og tilrår at Olberg naturreservat opprettes i henhold til vedlagte forskrift og kart.

2. Sløtet naturreservat i Vestre Slidre kommune, Innlandet Totalareal 62 dekar hvor alt er produktiv skog.

Innlandet fylkeskommune er positive til vern. Sløtet har en automatisk fredet bygdeborg innenfor verneforslaget. Denne er ikke endelig avgrenset. Fylkeskommunen vil sommeren 2021 prioritere arbeidet med å avgrense denne i felt. Bygdeborgen er en av de prioritere kulturminnene i Vestre Slidre kommunes kulturminneplan. For å sikre denne, må det derfor være rom for både å kunne skjøtte og tilrettelegge dette kulturminnet, jf. lov om kulturminner § 11a. Fylkeskommunen vil oversende mer informasjon, så snart de har fått vurdert og avgrenset lokaliteten nærmere.