Oppnevnelse av nasjonalparkstyre for Langsua nasjonalpark

Statsråd Erik Solheim har invitert kommunene som berøres av verneplanen for Langsua til å oppnevne hver sin representant inn i et nasjonalparkstyre for verneområdet innen 20. mai 2011. Miljøverndepartementet vil fatte beslutning om hvor forvaltningsknutepunkt skal ligge etter innspill fra forvaltningsstyret.

Det bemerkes at ordførerne primært bør være representert i styret. Det er mål å få konstituert nasjonalparkstyret og gitt styret forvaltningsmyndighet allerede i løpet av juni måned. Miljøverndepartementet bemerker at Hynna naturreservat vil bli forvaltet lokalt, fordi det er et Ramsarområde.