Oppstart av verneprosess for Rykkhustjønna naturreservat – Kompensasjonsareal for mulig ny E6 gjennom Lågendeltaet naturreservat

Naturvernforbundet i Innlandet er positive til vern av Rykkhustjønna i Sør-Fron, men er samtidig redd for at et nytt naturreservat skal brukes som «brekkstang» for å kunne gi dispensasjon til å bygge ny E6 gjennom Lågendeltaet naturreservat. Vi har sendt vårt innspill til Statsforvalteren. Høringsfristen var 17.10.2021.

Naturvernforbundet i Innlandet har følgende overordnede innspill til planarbeidet:

I høringsdokumentet «Plan for avbøtende tiltak og økologisk kompensasjon» (reguleringsplan for E6 Roterud–Storhove) argumenterer Nye Veier godt for verneverdiene i Rykkhustjønna. Planen peker også på at området allerede var vurdert som verneverdig på 80-tallet. Vi støtter derfor vern av Rykkhustjønna naturreservat i Sør-Fron kommune.

I Statsforvalterens melding om oppstart av verneprosess står det:

«Gjennom oppstart av verneprosess for Rykkhustjønna naturreservat går denne prosessen nå uavhengig av hva som skjer videre i planprosessen med ny E6 gjennom Lågendeltaet, inkludert dispensasjonsbehandlingen etter naturmangfoldloven.»

Vi håper denne formuleringen betyr at Rykkhustjønna vil få vern uavhengig av hva som skjer i planprosessen med ny E6.

Vi mener imidlertid at et vern av Rykkhustjønna ikke skal gi Nye Veier «fripass» til inngrep i Lågendeltaet naturreservat. I melding om oppstart står det også følgende:

«Det er gjennom vedtatt kommunedelplan for ny E6 gjennom Lillehammer, og pågående reguleringsplanprosess, startet opp arbeid med vern av erstatningsareal for mulig ny E6 bru over Lågen gjennom Lågendeltaet naturreservat. Vern av erstatningsareal er et av flere vesentlige premisser for at Statsforvalteren vil vurdere å gi dispensasjon til ny E6 etter naturmangfoldloven.»

Denne formuleringen gir signal om at et vern av Rykkhustjønna kan gjøre det lettere å gi dispensasjon fra verneforskriften for kryssing av Lågendeltaet naturreservat. Vi vil her minne om prinsippet om tiltakshierarkiet – unngå – begrense – istandsette/restaurere – kompensere. Vern av kompensasjonsareal skal ikke brukes som hovedgrep for å gi dispensasjon i annet vernet område.


Med vennlig hilsen

Naturvernforbundet i Innlandet
v/ leder Ole Midthun