Overtredelsesgebyr til minikraftverk i Telemark

NVE har ilagt Mjella minikraftverk i Notodden kommune i Telemark et overtredelsesgebyr på kr 250 000 for ulovlig regulering av Svinetjørn og manglende slipp av minstevannføring.

Eierne av Mjella minikraftverk hadde unnlatt å installere et arrangement som skulle sikre at kravet til alminnelig lavvannføring blir oppfylt. I tillegg var det bygget en dam i utløpet av Svinetjørn slik at vann i nedbørrike perioder kunne magasineres og slippes til det nedenforliggende kraftverket i nedbørfattige perioder. Begge disse to ulovlige forholdene har bidratt til økt kraftproduksjon og derved økt fortjeneste.

– NVE mener at den ulovlige reguleringen av Svinetjørn og tørrleggingen av elven nedstrøms inntaksdammen til kraftverket har medført skade på land- og vannlevende organismer, sier seksjonssjef for NVEs miljøtilsyn, Øyvind Leirset.

De ulovlige forholdene ble avdekket under en inspeksjon sommeren 2010 der i alt 44 kraftverk ble besøkt.

 – Bakgrunnen for inspeksjonen var at NVE har gjort mange vedtak om at små kraftverk med antatt små miljøvirkninger kan bygges uten konsesjonsbehandling. Disse har vilkår om slipp av alminnelig lavvannføring og vi ønsket å finne ut om dette ble etterlevd, sier Leirset.

 Resultatet av inspeksjonsrunden dokumenterte at mange kraftverk ikke var bygget og/eller driftet i henhold til NVEs vedtak og regelverk. NVE gjorde 18 vedtak om retting og alle avvikene er nå forlengst lukket. Inspeksjonen avdekket noen få grove brudd som NVE har valgt å følge opp med overtredelsesgebyr. Mjella minikraftverk er et av disse tilfellene.

– Det kan komme flere vedtak om overtredelsesgebyr i nær fremtid. NVE vil fortsatt følge småkraftanlegg tett både de som er gitt konsesjon og de som lovlig kan driftes uten konsesjon, avslutter Leirset.