Planarbeid Landetjern

Varsel om oppstart av planarbeid for område 50 v/Landetjern, og område 51 sørvest for Landetjern Nordseter.

Planråd AS                                                                              Lillehammer 14.05.12

Storgt.57

2609 Lillehammer

Varsel om oppstart av planarbeid for område 50 v/Landetjern, og område 51 sørvest for Landetjern Nordseter.

Naturvernforbundet i Lillehammer, NIL, viser til kunngjøring om oppstart av planarbeid, og vil gjerne komme med noen kommentarer, spesielt til område 51.

Ut fra det viste situasjonskartet i sakspapirene ser det for oss ut til at område 51 ikke er i samsvar med siste justering i kommuneplanens arealdel. Etter reaksjoner fra Naturvernforbundet og Lhmr. og Omland Turistforening ble grensene for utbygging justert etter 2.gangs høring av kommuneplanens arealdel i 2011. Dette ble gjort bl.a. for å hindre innsyn fra Gropmarka.

Det er meget viktig at fritidsbebyggelsen ikke blir synlig fra Gropmarka, men at bebyggelsen holdes bak høydedraget ved Grøtåshaugen.

Det er allerede hogd ut betydelige mengder skog i området som heller ned mot vegen inn til Abbor-Akksjøen. En vegetasjonsskjerm mot fritidsbebyggelsen er derfor sterkt svekket, og faren for lysforurensning mot Gropmarka er stor.

Gjennom områdene går det en viktig skiløype og tursti. En god vegetasjonsskjerm langs denne må opprettholdes slik at man ikke får følelsen av å gå gjennom et boligfelt.

Vi vil til slutt minne om at Gropmarka er et meget verdifullt friluftsområde for Lillehammers befolkning og også for turismen. Ved enhver planlegging i randsonene må derfor hensynet til Gropmarka settes i sentrum.

Med hilsen Styret i Naturvernforbundet i Lillehammer

v/ Kjersti Swensen

Kopi til kommunen