Pressemelding fra Klimavalg 2013 – Lillehammer

Kommentar til Lillehammer menighets klimarundspørring

Lillehammer, 02.07.13

Til redaksjonen

Pressemelding fra Klimavalg 2013 – Lillehammer

Kommentar til Lillehammer menighets klimarundspørring

Som del av Den norske kirke og dermed av den landsomfattende alliansen Klimavalg 2013, tok Lillehammer menighet på forsommeren initiativ til å spørre listetoppene i Oppland hva de mener om de seks punktene som paraplyorganisasjonen Klimavalg 2013 har formulert for en mer aktiv og ansvarlig klimapolitikk.

Menigheten sender i dag ut en oversikt over hvilke partier som har svart, og hva de har svart. I den anledning vil lokalgruppen for Klimavalg 2013 på Lillehammer, få kommentere noe av det oppsummeringen viser.

Det er særlig tre funn vi merker oss:

  • De tre største partiene (Ap, H og Frp) svarte ikke.
  • Alle de andre partiene svarte, og ALLE stilte seg bak alle Klimavalg 2013s seks krav (lenke).
  • Vi merker oss at Senterpartiet i Oppland også støtter Klimavalg 2013 sitt krav om utslippskutt på norsk sokkel, og med det går mye lenger enn både partiets program og hva partiets olje- og energiminister viser i praksis.

 

Klimavalg 2013 på Lillehammer har følgende kommentar til de tre funnene:

  • Det er synd at de tre største partiene (Ap, H og Frp) ikke besvarte menighetens henvendelse. Vi noterer oss likevel at Ap og Høyre har lovet å stille med representanter til Klimavalg 2013 sin paneldebatt på Strandtorget 23. august; Høyre med sin 1. kandidat Olemic Thommessen. De får da anledning til å rette opp inntrykket etter den manglende responsen.
  • Desto hyggeligere er det at Venstre, KrF, Sp, SV, Rødt og Miljøpartiet De Grønne svarte og stiller seg bak våre krav. Det gir håp om en mer klimaaktiv regjering etter valget, uavhengig av regjeringskonstellasjon.
  • Senterpartiet i Oppland støtter altså Klimavalg 2013 sitt krav om at ”norsk oljeindustri må innstille seg på redusert utvinningstempo”. Bakgrunnen for kravet er at redusert aktivitet på norsk sokkel er absolutt nødvendig dersom Norge skal kunne følge FNs Klimapanel sine anbefalinger. Slik vi ser det, er det stor avstand mellom disse anbefalingene og den politikken Senterpartiet fører i regjering og vil føre i sitt langtidsprogram. Der sier Sp: ”- at tildeling av nye areal til petroleumsutvinning skal styres slik at hensynet til miljø, klima og 
fornybare næringer veier tungt.” Dette er ikke det samme som at bruk av olje og kull må reduseres kraftig”, som Klimapanelet sier.

Kampanjesekretær for Klimavalg 2013 på landsbasis (og hedmarking) Thomas Cottis kommenterer undersøkelsens resultat slik (sitatene kan benyttes):

”Det er overraskende positivt av Senterpartiets toppolitikere i Oppland å ta et så stort klimaansvar at de støtter alle Klimavalg2013 sine krav, og dermed går betydelig lengre enn sitt eget partiprogram, og viser at partiets egen olje- energiminister i praksis fører en uansvarlig politikk.”

”At listetoppene i Oppland for de tre store partiene i norsk politikk ikke har svart på en høflig henvendelse fra Lillehammer menighet om klima, får meg til å stille spørsmål ved om disse politikerne egentlig tar ansvar for til våre barns framtid.

Det er i løpet av kommende stortingsperiode at vi har vår siste sjanse til å bidra til en klimapolitikk hvor Norge gjør sin del av det som er nødvendig for å begrense oppvarmingen av kloden til to grader. Det er politikere fra noen av de samme tre partiene som garantert kommer til å styre Norge i denne perioden.”

Kontakt:

Kommentarer til menighetens spørreundersøkelse fra Klimavalg 2013:

– Harald Sverresson (Naturvernforbundet i Lillehammer) tlf 92 20 35 92 hsverresson@gmail.com

– Solveig Heim (Lillehammer menighet) tlf  92681404, solvehei@online.no

Miljøfaglige spørsmål:

Thomas Cottis (kampanjesekretær, Klimavalg 2013) tlf  905 59 796 tcot@online.no

NRK Hedmark/Oppland intervju med Thomas Cottis

www.klimavalg2013.no

Vedlegg:

  • Bilde av Solveig Heim og Harald Sverresson i forbindelse med stand i gågata for Klimavalg 2013, i mai.
  • Menighetens spørreundersøkelse, opprinnelig brev og oppsummering.