Raseringen på Nordseter

Naturvernforbundet i Lillehammer (NIL) er rystet over gravingen i området Sæter III (jf. GD 3/10 -2020), som har skjedd i strid med politiske vedtak og uten gravetillatelse.

I reguleringsplanen for Sæter III på Nordseter ble det i 2014 vedtatt fritidshusbygging på området, med en tydelig buffersone til skiløypa Skurvabrua – Nordseter. Seinere ble hele feltet, inkludert buffersonen, avskoget.

I 2018 behandlet planutvalget i Lillehammer en søknad om fortetting på Sæter III med å bygging av inntil 6 flere hytter. Denne ble nedstemt med 7 mot 2 stemmer. Planutvalget ville avvente en områderegulering for hele Nordseter, før en eventuell omregulering av Sæter III. At utbygger Tinde Utvikling i september i år satte inn gravemaskin og tok ut myrjord i en dybde på flere meter i strid med kommunale planer og vedtak, gjør oss skremt. Utbygger har også gravd en grøft utenfor det regulerte området.

Naturvernforbundet i Lillehammer er positiv til en begrenset utbygging på Nordseter. Vi mener imidlertid at Lillehammer kommune må ha mot til å være annerledes enn sine nabokommuner, som har tillatt en høy utbyggingsvekst av fritidshus og veibygging med ødeleggelse av myr, hogging av skog og tap av kulturlandskap som en konsekvens. Vi sikter til inngrep gjort i Hafjell, Sjusjøen og Skei. Vi mener naturverdier og kulturlandskap på Nordseter, med setre og enkle hytter, må tas vare på. Samtidig er vi ikke mot ny bebyggelse på Nordseter, men dette bør skje ved fortetting av eksisterende fritidshusområder og tilpasses eksisterende bebyggelse hvor infrastruktur som vann, strøm og vei er på plass.

Vi mener det er viktig med en avgrensning mellom områder for utbygging og områder for friluftsliv. Det må derfor settes en «markagrense» som er en grense mot inngrep i sårbare naturområder.

Når det gjelder Sæter III -feltet må Lillehammer kommune kreve at utbygger reparerer skadene, og så langt det er mulig å tilbakefører området tilbake til sin opprinnelige tilstand. Vi krever at all utbygging på Sæter III stoppes. Vi vil også påpeke at det meste av Sæter III ligger innenfor det som er betegnet som hensynsområde for friluftsliv i kommuneplanens arealdel for 2011 -2024. Ifølge plan og bygningslovens § 11–8 c skal det i slike og nærliggende områder tas særlig hensyn til deres verdi for friluftslivet. Rett ved Sæter III ligger som nevnt ei viktig skiløype.

Vi forventer at kommunen benytter den mulighet lovverket gir til å endre reguleringsplaner og dermed planen for Sæter III. Området har mye myr og er økologisk sårbart. Ifølge dosent i jus Fredrik Holth ved NMBU (tidligere Landbrukshøyskolen) har en kommune hjemmel i plan- og bygningsloven for å gjøre dette.

Vi vet at kommunen har mange utbyggingssaker, men ber innstendig om at den følger tett med på hva som skjer av utbygging i følsomme naturområder i Lillehammer. I tillegg til det ovenfor nevnte tenker vi bl.a. på eventuell utbygging i områdene rundt gamle Nevra Hotell, kalt Nevra Fjellandsby og i lia/området mellom Sjusjøen og Nordseter.

Vi ser fram et konstruktivt samarbeid med kommunens politikere og administrasjon i prosessen om en framtidig plan for Nordseter og en håndheving av vedtatte planer.

Terje Onshus, leder, Naturvernforbundet i Lillehammer