Referat 50-årsjubileum NVO

Naturvernforbundet i Oppland har feiret sitt 50-årsjubileum med en helg på Haugseter i Øystre Slidre fra fredag 26. til søndag 28. august. Det omfattet både en samling i lavvo med bål, kaffe og klimasanger, et fagprogram på lørdag med påfølgende festmiddag og tur for de som hadde anledning på søndag.

Fagprogrammet var todelt: på formiddag en befaring med Kjetil Bjørklund fra fylkeslaget og Torill Nygaard for Oppland Fylkeskommune som guide. Tema var utgravingene som er blitt gjennomført ved Vinstervann med bakgrunn i de nye reguleringsvilkår for Vinstervann, Kaldfjorden og Hersjøen.

I løpet av fire sesonger er 45 steinalderboplasser blitt undersøkt. I tillegg til fangstanlegg og jernvinne, og utallige kilometer med reguleringssone er gått. Ved hjelp av kart, bilder og eksempler på funn, fikk vi et godt innsyn i det omfattende arbeid som er blitt gjort. Konklusjonen er at det har bodd mennesker i området i nærmere 10 000 år!  For leseren som vil holde seg orientert er det lagt ut stoff på Facebook (Arkeologi langs Vinstravassdraget).

På ettermiddag var det et fagprogram met tema «Vassdragsutbygging og naturmangfold».

Per Flatberg, mangeårig medlem i Naturvernforbundet med vassdragsvern som hovedinteresse, holdt et interessant foredrag om vassdragsvern i Norge gjennom 100 år. Verneplan for vassdrag, vassdragsvern, arbeidet for vern av vassdrag mot kraftutbygging, har vært av de høyest prioriterte saker i natur- og miljøvernarbeidet i Norge. Spesielt i Oppland har det vært en rekke utbygginger som Naturvernforbundet har engasjert seg i. Sjoa med Gjende var en vanskelig sak. Takket være en iherdig innsats av hun som er blitt omtalt som «Norges første miljøverner», Hanna Resvoll- Holmsen, klarte Naturvernforbundet å stoppe utbyggingen med et knapt flertall i Stortinget for vern. Per påpeker hvor viktig det er å kjempe, på alle fronter. Å ikke gi seg. Selv om man ikke alltid lykkes, så er det verdt innsatsen. Ofte tar det lang tid, tyve år er ikke uvanlig i store saker! En viktig faktor for å lykkes er samarbeid med de lokale verneinteressene. Vern av Etna er et godt lokalt eksempel på det.

Ola Hegge, avdelingsdirektør i Fylkesmannens miljøvernavdeling har lang «fartstid» når det gjelder vassdragssaker og naturmangfold. Hans foredrag handlet om avveiningene mellom kraftutbygging og naturmangfold i konkrete saker. Han ga en statusbeskrivelse og erfaringer fra Oppland. Utgangspunktet er at det er bestemt at det skal produseres mer kraft, noe alle må forholde seg til. Han nevner at det har blitt gradvis mindre interesse for småkraftverk, da småkraft ofte er i utakt med kraftbehovet. Han nevner også at den senere behandling av småkraftsaker i «pakkeform», slik som for Småkraftpakke Valdres, er en bedre måte å få til en totalvurdering. Mange sideelver og bekkekløfter har stor biologisk verdi. Basiskunnskapen om biologien er økende, selv om den fortsatt er mangelfull. Han nevner den erfaring en gjorde med elva Ygna i Øystre Slidre, hvor de første utredninger ikke samsvarte med senere utredninger av det biologiske mangfold og forekomst av rødlistearter. Noe som førte til at NVE tok planen ut av lista for aktuelle utbyggingssaker.  Noe som ble diskutert i forhold til andre utbyggingsplaner. Er kartleggingen godt nok? Sluttkommentaren til Hegge var: Fremtidige utbygginger er ikke et spørsmål om Ja eller Nei, men hvordan.

Neste mann ut var Odd Henning Stuen, leder for Vassdragsforbundet for Mjøsa og tilløpselver som foreleste om hovedutfordringer med særlig blikk på økologi i regulerte vassdrag og behov for revisjon av konsesjoner i gamle utbygginger. Stikkord i denne sammenhengen er: flom- og erosjonssikring, kanalisering og opprenskning. Jordbruket i det sentrale Mjøsområdet. Spredt avløp. Miljøgifter i fisk, dyreplankton og sedimenter i Mjøsa, utbygging av vei og jernbane ved Mjøsa og i Gudbrandsdalen. Andre utfordringer han nevner er selve prosessen fra karakterisering til vedtatt / godkjent plan; det er et stort vannområde med mange vannforekomster; risikovurdering, påvirkning og tiltak; fra plan til handling. Videre hvordan er motivasjonen og viljen til gode politiske beslutninger. Og til slutt: hvem tar ansvar for både prioritering, økonomi og de øvrige virkemidler?

Under panelsamtale fikk en utdypet de forannevnte tema.

Etter fagprogrammet ga Kåre Olerud et tilbakeblikk på naturvernets historie i Oppland.

Beitostølen humleklubb hadde en fin liten utstilling med levende humler.

Under festmiddagen ble det holdt en rekke taler av de innbudte gjester, bl.a vår nye (konstituerte) leder for Naturvernforbundet Silje Lundberg. Gunvor Hegge underholdt med langeleikspill. Og tidligere leder Bjørn Frøsaker takket for den utmerkede maten.

Referent

Fred Kuyper