Referat fra Årsmøtet 28.03.2011

I tillegg til lagets medlemmer og én ikke medlem, deltok Kjell Fredrik Løvold, tidligere leder i Naturvernforbundet i Oppland og varamedlem i Naturvernforbundets sentralstyre, i møtet. I forkant av årsmøtet gjennomførte laget et debattmøte med lokale politikere fra Nord-Aurdal kommune om energi- og klimaplanen, hyttebygging og kommmunal miljøstatusrapportering.

  1. Åpning, valg av møteleder, referent og to representanter til å undertegne protokollen. Godkjenning av innkalling.

Ole Morten Fossli, leder for laget, innledet med minneord om Arve Helle som døde 15. november 2010.

Deretter blir alle tilstedeværende sjekket med hensyn til medlemskap i forhold til stemmeretten. Grunnlaget for kontroll er en oppdatert medlemsliste som laget fikk tilsendt fra medlemsavdelingen i Norges Naturvernforbund noen dager i forkant av møtet. Tilsammen 26 av de fremmøte har stemmerett.

Jan Paulsen velges til å være møteleder, enstemmig. Ingen motkandidater.

Fred Kuyper velges til å være referent, enstemmig. Ingen motkandidater.

Ellen Bakken og Håvar Aabol velges til å undertegne protokollen.

Godkjenning av innkallingen: enstemmig godkjent.

  1. Årsmelding

Ole Morten Fossli leser opp årsmeldingen.

Anne Mari Helle foreslår at årsmeldingen følger regnskapsåret, som er fra 01.01 til 31.12.

Kjell Fredrik Løvold kommenterer at det i vedtektene ikke er noen innvending mot dette, men at Naturvernforbundet i Oppland har samme praksis som i Valdres. Forslaget taes opp som sak i første styremøtet.

  1. Regnskap 2009

Kasserer Fred Kuyper går gjennom regnskapet. Regnskapet blir godkjent enstemmig.

  1. Saker fra styret

1. Vedtektene: Under §3 Årsmøte, andre setning,  endres til  (uthevet) ”Det skal holdes årsmøte innen utgangen av mars hvert år”.

2. Miljøpris for Valdres. Flere medlemmer anbefaler at laget stifter en slik pris. En innvending  fra Anne Mari Helle er at laget har begrenset økonomi. Det vedtas at saken taes opp i styret.  

Under pkt 4 spør Kjell Hagerup om saker som er behandlet i styret er tilgjengelig for medlemmene. Ole Morten svarer at de fleste saker legges ut på vår nettside. Jon Kjelsen kommenterer at medlemmene skal ha tilgang til alle dokumenter, også i papirformat.  Ole Morten bekrefter at slik er mulig for alle som ønsker dette.

  1. Saker som er framlagt av medlemmene innen en frist fastlagt av styret.

Ingen innkomne saker.

  1. Budsjett og arbeidsprogram

Budsjettet blir gjennomgått av kasserer Fred Kuyper. Forslaget til budsjett vil føre til et underskudd på kr 9840,-. Anne Mari Helle mener at vi ikke skal tære på beholdningen med et såpass stort beløp og foreslår at vi må arbeide for å få inn mer penger. Det blir blant annet foreslått om å søke støtte fra bedrifter til annonsering.

Det stilles også spørsmål om hva som er bakgrunnen for den lave kontingentandelen. Det svares at dette bestemmes sentralt som et Landsmøtevedtak.

Andre forslag til økte inntekter er å søke tippemidler, men det er flere som mener at dette er ressurskrevende og ikke svarer til forventningene.

Astri Helle foreslår at vi setter igang aktiviteter for barn og ungdommer.

Andre kommentarer til budsjettforslaget fra Bjørn Husevold er at det i tekst vises til at vi bruker fra vår egenkapital.

Anne Mari Helle vil ikke godkjenne budsjettforslaget hvis vi ikke sier noe om hvordan vi skal rette på underskuddet. Aud Søyland støtter dette forslag.

Gunnar Breivik etterlyser om vedtektene sier noe om dette. Kjell Fredrik kommenterer at det i vedtekter kun står at ”budsjettet skal behandles”.

Det blir foreslått at styret tar budsjettet til vurdering og at vi får til en bedre balanse mellom inntekter og utgifter. Forslaget vedtas enstemmig.

Arbeidsprogrammet: forslaget er som for 2010 og  leses opp av Ole Morten.

Anne Mari lurer på hva pkt 1 under organisasjon/styret ”Vi skal være representert i alle seks Valdres-kommuner” betyr i praksis. Ole Morten svarer at for hver kommune i Valdres skal styret ha en representant som tar seg av de saker som gjelder for den kommune. Det bor styremedlemmer i alle Valdres kommuner, unntatt Vestre Slidre. Det nye styret avgjør hvem som tar seg av Vestre Slidre.

  1. Valg

Formannen i valgkomiteen, Jan Paulsen  innleder med å si noe om det arbeidet valgkomiteen har gjort. Arve Helle har vært aktiv deltaker i denne prosessen inntil noen uker før han døde.

Han kommenterer gjeldende vedtekter for styresammensetningen og valgperioden.

Følgende er på valg:

Ole Morten Fossli, Fred Kuyper, Gunnar Heiene, Tanaquil Enzensberger og Jan Paulsen.

Valgkomiteen har forsøkt å få til en best mulig geografisk og kjønnsmessig fordeling. De nevnte styremedlemmer har sagt seg villig til å fortsette i styret.

Forslaget til nytt styre er:

Fred Kuyper som leder.

Som styremedlemmer: Gunnar Heiene, Tanaquil Enzensberger og Ole Morten Fossli.

Som varamedlemmer: Anne Mari Helle og Jan Paulsen.

Ellen Bakken fortsetter i styret.

Det har ikke kommet in forslag på andre kandidater.

Det stemmes ved akklamasjon. Forslaget til valgkomiteen vedtaes enstemmig.

Gunnar Breivik kommenterer at han misliker at Fred Kuyper har kommet med betingelser for å ville stille som lederkandidat.

  1. Valg av to utsendinger til fylketslagets årsmøte og til Naturvernforbundets Landsmøte

Forslaget om at det nye styret selv velger hvem som sendes til fylketslagets årsmøte blir kommentert av Aud Søyland. Hun mener at dette skal være en årsmøtesak, noe som bekreftes av Kjell Fredrik.

Forslaget er da at Fred Kuyper og Ellen Bakken deltar i fylketslagets årsmøte. Vedtas enstemmig. 

Videre blir det foreslått at den nye lederen Fred Kuyper deltar i Landsmøtet i Norges Naturvernforbund. Enstemmig vedtatt.

  1. Valg av valgkomite og revisor

Jan Paulsen har sagt seg villig til å fortsette. I tillegg blir Aud Søyland foreslått. Vedtaes enstemmig.

Revisor Tor Lunnan har sagt seg villig til å fortsette. Vedtaes enstemmig.

Gunnar Breivik ber om at protokollen blir lest opp før vi forlater møtet. Dette avvises av møtelederen.

Møtet slutt kl. 22.00.

Referent Fred Kuyper

Referatet underskrives av

…………………………………………………………                           ………………………………………………….

Ellen Bakken                                                                       Håvard Aabol