Referat fra styremøte 12. januar 2009

Naturvernforbundet i Valdres hadde styremøte 12. januar 2009. Her kan du lese referatet.

STYREMØTE DEN 12.01.09 KL 18.30 – Naturvernforbundet i Valdres

Møtested hos Arve Helle.

Tilstede: Gunnar B – V. Slidre, Fred K – N. Aurdal, Ole M F – Etnedal, Ellen B – Etnedal og Arve H – Ø. Slidre.

Fravær: Kjell H – Vang og Gunnar H – S. Aurdal

Gjennomgang av protokoll fra møte 22.11.08, denne ble godkjent.

Orienteringssaker/høringssaker: Åbjøra kraftverk her er det revisjon av konsesjonsvilkårene, Gunnar B ønsker å delta på møte den 13.01.09.

I forbindelse med Ormtjernskampen er det kommet 16 fagrapporter som inngår i konsesjonsutredningen. Konklusjon er at rapportene går i Naturvernforbundet sin retning. Vinterløyper i Vestre Slidre Vestfjell – dette tar vi til orientering. Etnedal: Gamlestølen og Skåletjernet – Ole M og Ellen tar de to sakene høringsfrist 29.01.09

Økonomien pr 31.12.08 er 19.573-48.

Vi informerer de andre hvor de kan finne høringssaker på nettet.

Årsmøte den 16.03.09 på Valdresstogo kl 18.30. Til vårt årsmøte arbeider Fred, Gunnar og Arve for å finne foredragsholder, Fred arbeider videre med miljø, klima som tema.

Kan Valdreslaget ta på seg fylkesårsmøte den 28.03.09? Gunnar B./Fred tar på seg å sjekke priser for dette.

Stølslia 3 – utbygning av hytter boliger, jordvern beitekonflikt arealbruk, Arve tar saken innen fristen den 15.01.09.

Det ble og sett på planprosessen på Beitostølområdet, når planen er utarbeidet skal den konsekvensutredes. Lidar Alpin – Skammestein – her er det mye å ta fatt i, men vi får se hvilken vei utvidelsen kommer. Vi henviser til Fylkesmannens sin uttalelse når det gjelder utvidelse av Beitostølen.

Møte avsluttet kl 22.25

Ref: Ellen

Styremøte den 12 Jan 2009 i NVV.doc