Referat fra styremøte 18. september 2007

Naturvernforbundet i Valdres hadde styremøte 18. september. Her kan du lese referat.

Møte i Naturvernforbundet i Valdres, 18.09.07 kl 18.30 -21.30 på Bruflat

Tilstede: Arve Helle, Kjell Hagerup. Fred Kuyper, Ole M Fossli og Ellen Bakken
Forfall: Steinar Bergheim og Tone Engebretsen.

Ref fra forrige møte: Referatet ble gjennomgått, og det ble diskutert om alle kommunene har viten om oss og kontaktpersoner i hver kommune. Penger fra nedlagte foreninger blir overført.

1/ Informasjon til medlemmene er oppe å går på internett, ny info kommer etter dette møte. Naturvernforbundet hadde stand på Fagernes den 08.09.07, og vi diskuterte om dette var en form for synliggjøring av foreningen. Det kom ikke fram noe verken for eller i mot.

2/ Fred og Ole Morten hadde en artikkel i Valdrisen om kartlegning av miljø og biologisk mangfold i kommunene. Artikkelen var på bakgrunn av innhentede opplysninger, noen kommuner hadde ikke svart. Fred redegjorde for diskusjon med Steinar Bergheim, Ø,Slidre mente de ble uthengt, og de mener at vi burde være behjelpelig med slikt arbeid. Kommunene mener de ikke har kapasitet eller midler til slikt kartlegning.

3/ Det er kommet fram signaler om uenighet i forhold til hvordan folk ser på foreningen og hvordan styret arbeider.

4/ Arve H redegjorde om arbeidet i referansegruppa vedr, Ormtjernkampen, her kom det fram kritikk for verning. Vi er ett lokallag av Norges Naturvernforbund og må rette oss etter de overordna retningslinjer som ligger til grunn. Kjell er engasjert i forhold til dokumentet motorferdsel i utmark og vassdrag, som nå ligger ute til høring og fristen er 15.10.07. Dette ble diskutert om vern ikke vern i forhold til grunneiers forståelse av vern og avslag på motorferdsel. Vi må søke dialog mot motparten. Laget må også være flinkere til å ta tak i motorferdsel i vassdrag. Rundt dette tema ser det ikke til at vi har felles forståelse. Leserinnlegg bør skrives i Oppland naturvernlags regi.

5/ Masseuttak av grus i Skammestein: Arve H følger opp denne saken i forhold til lokalbefolkningen.

Utsatte saker: Klima, medlemsverving og økonomi.

Møte avsluttet ca kl 21.30. Neste møte tirsdag 09.10.07 kl 18.30 /(Hos Fred og Tone)