Referat fra styremøte 3. juni 2008

Naturvernforbundet i Valdres hadde styremøte 3. juni 2008. Her kan du lese referat.

REFERAT STYREMØTE DEN 03.06.08 VALDRESSTOGO FAGERNES

Tilstede:Gunnar Breivik, V.Slidre, Kjell Hagerup, Vang, Gunnar Heiene S.Aurdal, Fred Kuyper N.Aurdal, Ole Morten Fossli, Etnedal og Ellen Bakken, Etnedal.

Fravær: Arve Helle, Ø.Slidre

– Kasserer redegjorde for økonomien som nå er ganske så mye bedre da vi har fått overført midler fra det gamle laget i N.Aurdal, det er kr 8.200.-.

– Det ble utdelt skriv fra Norges Naturvernforbund vedr. rovvilt og rovdyrsaken. Skrivet ble lest av hver enkelt og Ole Morten svarte på spørsmål som ble stilt.

Kulturbeite og rødlistearter bør verdsettes høyt. Diskusjonen går fram og tilbake om gjeting og gjerding og varsel om radiomerket rovvilt? Skal vi ha ett medlemsmøte om rovdyr og naturforvaltning det kan bli i Oktober/November. Hva NNV reagerer på i innlegget er vel om inngjerding er riktig tiltak og også om de andre foreslåtte tiltakene er forsvarlig i forhold til NNV s syn. Vedtaksforslag ble diskutert og noen endringer ble foretatt det utfra opprinnelig forslag. Følgende ble vedtatt:

1. Styret i NVV stiller seg kritisk til to styremedlemmers og et varamedlems leserinnlegg sendt til Avisa Valdres med kritikk av organisasjonens rovdyrsyn. Medlemmer av vårt styre oppfordres til å komme med interne endringsforslag i NVVs styre og om ønskelig representere andre syn i media, uten at dette på noen måte kan knyttes til styreverv i NVV.

2. Styret i NVV sender ut leserinnlegg om rovdyrpolitikk med bruk av endret innledning i tidligere utsendt innlegg til Avisa Valdres.

3. Styret i NVV viderefører en naturvernsynlinje i samsvar med tidligere styrers praksis i NVV på vern, motorferdsel i utmark, rovdyrforvaltning, biologisk mangfold, hyttebygging m.m. NVVs linje skal være i samsvar med vedtatt arbeidsprogram i fylkeslag og sentrale organisasjon.

4. NVV viderefører sin eksisterende praksis vedr. styremøteinnkalling og referatskriving: Alle medlemmer i NVV gis mulighet til møterett i styremøter. Referat sendes ut pr. mail til alle medlemmer, legges ut på vår internettside og samles utskrevet i NVVs referatperm som taes med til møtene.

– Ole Morten leste opp styremøteref fra møte den 31.03.08 og tok også opp referat fra møte den 06.05.08, her ble det foretatt noe korrigering av teksten dette i samsvar med våre vedtekter.

– Utbygningssaker: Beitostølen/ Valdresflya – skal vi støtte fylkeslagets syn? Det ble det enighet for.

– Det er kommet postkort til alle landets ordførere hvor de er oppfordret til å ta vare på en rødlistet art i hver kommune. Ole Morten leste fra brev om artene som det skal tas vare på. Hva gjør vi og hvem vil gjøre noe leserinnlegg, Gunnar og Gunnar lager noe på dette. Kjell og Tanaquil lager noe på sin kommunes utfordrede arter.

– Gunnar Heiene har fått tilgang til våre internettsider og han vil oppgradere disse.

– TERMINLISTE FOR ANNET HALVÅR 2008: Første Tirsdag I HVER MÅNED, første møte er 02.09, 07.10, 04.11, 02.12, 06.01.09, 03.02.09 og 03.03.09. Det er medlemsmøte/ fylkesstyremøte den 22.11.

– Fylkeslaget vil ha med folk til 4 utvalg: vassdrag, klima, områdevern og biologisk mangfold. Kjell blir med i utvalg for biologisk mangfold, dette foregår på e-post.

– Vannkraft i S.Aurdal: Fylkemannen har innsigelse vedr. elvemusling ellers høres dette ganske greit ut, men hva med vannføring og friluftslivet? Gunnar Heiene tar kontakt med John Steine og lager et utkast til uttalelse om Kvennfossen kraftverk i S.Aurdal Dette blir tatt opp igjen o1.o7.o8.

Møtet ble avsluttet kl 22.30

REFERAT_STYREMOTE_NVV_DEN_3_Juni_2008.doc