Referat fra styremøte 3. mars 2009

Naturvernforbundet i Valdres hadde styremøte 3. mars 2009. Her kan du lese referatet.

REFERAT FRA STYREMØTE I NATURVERNFORBUNDET I VALDRES DEN 03.03.09 KL 18.30 HOS FRED K.

Tilstede: Gunnar B, V. Slidre, Ole Morten, Etnedal, Kjell H, Vang, Fred K, N. Aurdal og Ellen B, Etnedal. Fravær: Arve H, Ø. Slidre og Gunnar H, S.Aurdal.

Møtet i februar ble avlyst.

Saksliste:

Referat fra siste møte ble gjenomgått ble tatt til orientering.

Ormtjernkampen: Møte på Spåtind den 02.03.09 her kom det fram at Ormtjernkampen-verneområdet ikke får så store følger for naturen . Det ble diskutert mye rundt dette verneområdet når det gjelder verneprosessen.

Høringsuttalelser: En er noe uenig om hvordan vi har/skal takle utspill vedrørende høringsuttalelser. Må vi godta å skrive at flertallet er enig/uenig?

Årsmøteforbredelser: Gunnar B har fått Håkon Johs Skarstad fra Bioforsk Løken som foredragsholder om bruk av vernede områder.. Gunnar B og Ellen B tar seg av serveringen. Fred får noen med rede på regnskap til å se på dette. På årsmøtet skal det velges representanter både til Fylkesårsmøtet og Landsmøte som er i Bergen.

Høringssaker: Ø. Slidre sender høringssaker til Ole Morten. På Beitostølen blir det laget planer for hvordan området skal forvaltes. Dette gjelder meget store områder i den øvre delen av Ø.Slidre. Noen grunneiere rundt Lidar alpinanlegg er meget skeptiske til denne planen, Ole Morten skal på et møte på Beitostølen om utvidelse av planområdet. Det er også kommet saker på Gravfjellsplanen fra Ø. Slidre.

Brukerrådet i Etnedal: Brev fra brukerrådet i Etnedal hvor de spør om uttalelse på en del saker, Naturvernforbundet kan ikke se at dette er saker vi skal bruke tid på.

Miljøstatus: Fred vil arbeide videre med miljøstatus som han har sendt til kommunene for ca 2 år siden, han ønsker nå å sette opp spørsmålene på en litt annen måte. Fred og Ole Morten tar dag møter med kommunene for miljørapporten.

Valdres natur og kulturpark har fått midler til næringsutvikling når det gjelder småskala arbeidsplasser innen stølsdrift og andre tiltak

Møte avsluttet kl 21.30. Ref; Ellen

Styremøte_03.03.09.doc