Referat fra styremøte 4. mai 2009

Naturvernforbundet i Valdres hadde styremøte 4. mai 2009. Her kan du lese referatet.

STYREMØTE I NATURVENFORBUNDET I VALDRES – 4/5 09 KL 18.30 HOS FRED K.

TILSTEDE; Fred K, N.Aurdal, Ole M, Etnedal/Ø.Slidre, Gunnar B., V.Slidre, Kjell H, Vang, Jan Paulsen, Ø. Slidre, Ellen B, Etnedal og medlem, Astri Merethe Helle, Ø. Slidre. Meldt forfall: Gunnar H, S. Aurdal.

KONSTITUERING, ARBEIDSPROGRAM OG RAMMER FOR STYREARBEID:

Vi gikk gjennom oppsett fra leder med disse tillegg:

Avsnitt 2,linje 2 medlemmer i NVV gis møterett og talerett i styremøter.

Linje 5: Mediauttalelser for lokallaget kan gjøres av styremedlemmene i egen kommune i samsvar med o.s.v.

Linje 6: Leder har hovedansvar for å svare på mediahenvendelser for alle 6 kommunene.

Tillegg punkt 3: Alle medlemmer kan komme med saker direkte i styret. Styret bestemmer sakens videre gang.

Rammene ble vedtatt med de tillegg som er beskrevet:

– Styret i NVV viderefører basert på arbeidsprogram og vedtekter en tradisjonell og prinsippiell naturvernsynlinje i samsvar med tidligere styrers praksis i NVV på vern, motorferdsel i utmark, rovdyrforvaltning, biologisk mangfold, hyttebygging m.m. NVVs linje skal være i samsvar med vedtatt arbeidsprogram og vedtekter i fylkeslag og sentrale organisasjon.

– NVV viderefører sin eksisterende praksis vedr. styremøteinnkalling, referatskriving og mediauttalelser: Alle medlemmer i NVV gis møterett og talerett i styremøter. Referat sendes ut pr. e-post til alle medlemmer, legges ut på vår internettside og samles utskrevet i NVVs referatperm som taes med til møtene. Mediauttalelser for lokallaget kan gjøres av styremedlemmene i samsvar med lagets naturvernsynlinje. Leder har hovedansvar for å svare på mediahenvendelser gjeldende for alle seks kommuner i lokallaget.

– Alle styremedlemmer har ansvar for å følge opp post, kommunale internettsider, møter og aktuelle saker fra sin kommune. Alle natur- og friluftslivssaker til høring informeres videre til styret som på møter eller e-post vedtar en forpliktende konklusjon for lagets synspunkt og saksarbeid basert på lokallagets naturvernsynlinje. Alle medlemmer kan komme med saker direkte i styret. Styret bestemmer sakens videre gang.

Ellers konkludert med:

Våre vedtekter må legges ut på hjemmesiden vår. Styret skal ha 2 til 4 styremedlemmer og 2 vara medlemmer, det er kun valgte styremedlemmer som har stemmerett.( Og vara når de går inn som medlem) Saker vi får tilsendt fra kommunen og som vi tar opp, må sendes ut til styret på E-post slik at flertallet går for saken.

TERMINLISTE FOR 2009. FØRSTE TIRSDAG I MÅNEDEN.

02.06, 30.06, 04.08, 01.09, 06.10, 03.11, 01.12, 05.01, 02.02, og 02.03.2010.

Årsmøte kan avholdes 26.03 2010.

Møtereferatene sendes direkte til Gunnar Heiene for utlegg på hjemmesiden vår.

VEDTEKTSENDRINGER FOR ÅRSMØTE:

Skal medlemmer kunne komme med saker direkte på årsmøte? Gunnar B mente vi skulle sette ned en komite for å se på vedtektene. Ole M mente vi ikke hadde behov for verken valgkomite eller vedtakskomite. Kjell H vi at vi nedsetter slike utvalg. Ole M mener vi kan se på vedtektene og komme med innspill til neste styremøte. Saken utsettes til høsten og vi stemte over dette. 3 stemte mot komiteer og 2 for 1 avsto fra å stemme.

Protokolltilførsel fra Kjell H: NVV vil ikke ha noen til å gå gjennom sine vedtekter.

Ref. fra møte 03.03: her ble det gjennomgått opp hvilke saker vi har arbeidet med. Ref. godkjent.

Biomangfoldkonferanse: Fred K har deltatt på en Biomangfoldskonferanse i Oslo og han gikk gjennom sine notater fra møtet.

Saker fra kommunene:

Vang har ute 3 saker. 2 saker vedrørende oppsetting av fiskebuer. Slike saker har blitt avvist på fylkesplan. Vi mente dette ikke var saker som var problematiske. 1 Sak om masseuttak av grus. Vi tar sakene bare til orientering.

Gravfjellet Ø Slidre: Jan Paulsen og Ole M. deler på saken i referansegruppen. Her er det snakk om vann og avløp. Vi ser nærmere på saken når den kommer ut på høring.

Saker ellers:

Naturvernforbundet i Oppland har fått kr 60000,- til kartlegning av nye/gamle søppelplasser i fylket. Dette i samarbeid med kommunen. FORSLAG: Kan dette være tema på medlemsmøte?

Gunnar B og Ole M ser på medlemslisten for Valdres slik at vi får et mer riktig bilde av medlemsmassen.

Gunnar H, Ole M og Ellen B ser på nettsidene.

FRILUFTSLIVETS UKE ER FRA DEN 6 TIL 13 SEPTEMBER.

NATURVERNSAMLING PÅ OLÆGERET DEN 15 OG 16 AUGUST.

Møtet hevet kl 22.15

Ref Ellen

Styremøte 04.05.09.doc