Referat fra styremøte 4. november 2008

Naturvernforbundet i Valdres hadde styremøte 4. november 2008. Her kan du lese referatet.

Naturvernforbundet i Valdres – styremøte den 04.11.08 kl 18.30 Valdresstogo Fagernes

Tilstede; Gunnar Breivik V.Slidre, Fred Kuyper N.Aurdal, Gunnar Heiene S.Aurdal, Arve Helle Ø,Slidre, Ole Morten Etnedal og Ellen Bakken Etnedal

.

Fravær: Kjell Hagerup Vang

– Referat fra møte den 07.10.08 .

– Vi diskuterte punkt for punkt og det kom noen tilleggsopplysninger på nesten alle punkt.
Kraftoverføring i Raudalen- Beitostølen. Eidsiva har fått konsesjon og Valdres naturvernforbund skulle gjerne sett at det ble jordkabel. Det er noe uenighet om holdninger som laget sentralt har inntatt her. Referat godkjent

– E 16:Både S.Aurdal og N.Aurdal må legge fran planer, til nå er det lagt fram 7 planforslag. Det er noen sårbare arter langs veien som kan gå tapt, disse arter er kanskje kommer på grunn av veien.

Arbeidet videre går på trasevalg, det kan bli snakk om noen tunneller.

– Saker til høring: Ingen store ting på gang i S.Aurdal, kommunen sender ikke automatisk ut høringssaker. Noen gamle saker som ligger hos Arve det er landbruksplaner og stiplaner.

Noe diskusjon fram og tilbake vedr. planer på Beitostølen.

Orienteringssaker i Vang; Reguleringsplan for Kviisyndin her er planen 35 nye hytter, Fylkesmann fraråder videre utbygning. Tyin reg,plan for ferieleiligheter, hytter, motell og parkeringsplasser, Fylkeskommunen sier nei til dispensasjon i dette området. Fylkesmann går og noe mot dette da det blir store inngrep.

– Fylkesmøte/medlemsmøte på Fagernes den 22.11.08 kl 12 til 18 ca. Jan F Løvold innleder om biologiskmangfold dette blir et åpent møte, Ole Morten og Ellen lager innkalling. Fred og Gunnar B er teknisk delegerte. Det ble bestemt at lokal og fylkeslag deler på utgiftene.

– Eventuelt: Fred snakket om veien videre vedr. biomangfoldloven. Fred har og skrevet leserinnlegg om klimapolitikk, biologisk mangfold. Men hvordan kan vi synliggjøre dette for folk.

Naturlandsskaps områder må pleies, slik at de ikke gror igjen.

Beitostølområdet defineres nå fra Båtskaret og ned til Beito og Skammestein, Ole Morten orienterte mer om dette området her ligger det mange planer og noen kan vekke bekymring. Ole M snakket og om mindre bruk av arealer og ressursbruken.

Kan laget sammen med andre få til slåttekurs hvor vi kan være med på vedlikehold av naturlandskap. Dette kom fram på møte på Beitostølen.

– Utsatt: internopplæring med visning av filmen Den 11 timen

Referat_styremote_NVV_4nov08.doc