Referat fra styremøte 4. september 2008

Naturvernforbundet i Valdres hadde styremøte 4. september 2008. Her kan du lese referat.

Styremøte NNV 4/9-2008

Tilstede; Gunnar Heiene – S. Aurdal, Gunnar Breivik – V.Slidre, Kjell Hagerup – Vang, Arve Helle – Ø Slidre, Fred Kuyper – N,Aurdal, Ole M. Fossli – Etnedal, og Ellen Bakken – Etnedal.

Gjennomgang av referat fra siste møte, og orientering om møte i N.Dalen og om deres valg av modell for laget, Her er det også snakk om sammenslåing av flere kommuner. Det ble og tatt opp møte om rovviltmøtet/fylkesstyremøtet vi skal avholde i November den 22, referatet ble godkjent med 1 korrigering (det skal stå Kvennfossen).

Samling på Olægeret, FNF Oppland hadde tatt initiativet til denne samlingen, det var 25 stk på møtet. Olægeret ligger i den nye Nasjonalparken.

Arve Helle refererte om arbeidet med Ormtjernkampen og om seminaret på Beitostølen her var det mange gode innlegg for både for og i mot vern. Han etterlyser folk fra andre organisasjoner. Fred var på samme møte på Beitostølen og satt igjen med dette inntrykket, hvordan blir forvaltningen ivaretatt når det blir flere forvaltningsnivåer.

Økonomi: pr 01.07 08 har laget kr 23 460,21 til disposisjon.

I den forbindelse ble det diskutert om representantene skal få dekket kostnader ved kurs

seminar. Fra nå av blir utgifter dekket for de som reiser. Vi konfererer om hvem som skal reise på kurs seminar som laget dekker.

GRØNOLSLIA: her er det registrert mange rødlistearter, men her kan det komme hyttefelt. Fylkesmann har gått med på et kompromiss på dette feltet. Ordfører mener det er tatt hensyn til biologisk mangfold. Mange er meget skeptiske til utbygging av dette området.

MARKAHØGDA: Her ble det fra vår side levert en høringsuttalelse. Og diskusjonen går på om dette er et nytt område(ligger på nedsiden av veien på Beitostølen). Styret diskuterte arbeidsmåter for naturvernarbeid.

STØLSLIA 3: Stølsierne er meget skeptiske til utbygging i dette området, ut fra beiting og jordvern. Det er noen boliger fra før i dette området. Utbygger vil gjerne ha en befaring i området. Høringsfrist den 26.09 og Arve og Ole M tar ansvar for denne høringsutalelsen.

BRUFLAT: Ole Morten og Ellen tar ansvar for høringsuttalelse om Bruflat, dette tas med på neste møte.

Gunnar Heiene: Han fortalte om mikrokraftverk i S.Aurdal. Disse behøver kanskje ikke konsesjon de kan behandles etter plan og byggningsloven.

VALDRES KULTUR OGNATURPARK: De har fått midler fra fylket og vi har fått tilbakemelding om deres arbeid til nå. Vi oppserverer utviklingen framover og avventer situasjonen.

KVENNFOSSEN: Høring er sendt og saken ble orientert om.

RØDLISTEARTER: Alle Valdres ordførere har fått postkort om ivaretagelse av en art hver. Kan vi få til et møte med alle kommunene for å høre hva hver enkelt kommune kan/ skal gjøre for sin art. Det er for lite kunnskap om biologisk og artsmangfold i kommunene,

Fred og Ole M arbeider videre med dette.

KLIMA/ ENERGI PLAN: Det ble referert fra dette møte på Storefjell, Fred følger opp denne saken.

Oppfølgning av Valdres natur og Kulturpark : Ole M og Fred tar ansvar for dette.

ROVDYRINNLEGG: Leserinnlegg om dette tema ønsker Ole M å gi ansvar for til Kjell F Løvold – fylkesleder.

Møtet ble avsluttet kl 22.00, neste møte på Fagernes den 07.10.08.

Styremote_NNV_4_sept08.doc