Referat fra styremøte 7. oktober 2008

Naturvernforbundet i Valdres hadde styremøte 7. oktober 2008. Her kan du lese referatet.

Referat Styremøte NVV – 7.10.08

Frammøtte var Ole M.F., Fred K., Kjell A.H., Arve H. (husvert), Gunnar B., og Jon Steine fra Fylkesstyret. Gunnar H. møtte ikke, men var ”utkommandert” til å representere NVV i et samtidig møte vedr. tenkt utbygging av E-16 Bagn-Bjørgo.

 1. ref. fra møtet 4.9. m/ utfyllende merknader

– Fylkestyret har hatt møte i Ottadalen vedr. danning av et interkommunalt NV-forbund, der Jon Steine er bedt om å være leder til et årsmøte blir holdt.

– Fylkesstyremøte/åpent medlemsmøte i Valdres 22.11. skal ha biologisk mangfold (planter og dyr) som hovedemne

– Arve har sendt uttale i 4 punkt vedr. Stølslie III, et godt skriv, Arve!

– Ellen og Ole M. arbeider med høringssaka vedr. kommunedelplanen for Bruflat, der skjerming av bebyggelse og avstand fra den verna Etna er viktig.

– Mikrokraftverksplaner (i Hedalen?), er det konsesjonspliktig?

Ref. godkjent.

 1. biologisk mangfold i Valdres

– lite respons fra lokalpolitikere vedr. artskartlegging

– det planlagte seminaret i Trondheim den 20.10. er avlyst og utsatt grunna lita påmelding.

– VKR har utenom info om åpningstider på miljøstasjoner ingen informasjon på heimesida si, og har heller ikke gitt livstegn til oss enda vi blei lova løpende orientering om saker under arbeid hos VKR

 1. kommunedelplan Bruflat, se 4. strekpkt. ovafor
 2. utbygging av E-16, der Gunnar H. er på møte nå. Noe artskartlegging er gjort v/ Tanaquil, en rapport foreligger. Gunnar H. gir ref. i neste møte, 4.11.
 3. befaring vedr. kommunedelplan Beitostølen. Ole M. repr. oss der
 4. Merket Ferie- og Kurssenter har fjerna go-cart-banen fra planarbeidet, og planen gjelder nå bare 4 nye bustadtomter (+ 3 eksisterende). Fred vurderer om dette lenger er ei sak for oss.
 5. Strypadn Masseuttak på vegen Moane-Fullsen gjelder flytting til nytt uttaksområde, få 100-m. fra det tidligere. Protest fra hyttenabo. Fornuftig saksorientering og planlegging v/ rådmannen. Uttaket blir kanskje liggende i landskapsvernområdet. Vi støtter framstillinga fra rådmannen. Arve har forslag til svar/merknad til ØS-kommune, Ole M. har et tillegg, og skriver forslag til uttale, mailer til godkjenning fra styremedl.
 6. kraftoverføring Raudalen-Beito/Beitostølen. NVV har tidligere protestert, men nå har Eidsiva fått konsesjon. Vi veit ikke om dette gjelder luft- eller jordkalbel. ØS-kommune vil nekte linje i lufta, men NVE kan gjøre overordna vedtak. Temaet om protesterende høringsuttalelser og samfunnsopplysningsarbeid om naturvernsaker ble diskutert. Arve skriver en merknad inna helga, der vi venter at konsesjon er gitt på vilkår om jordkabel, slik ØS krever.
 7. – småkraftverk i (Leirin) Leira er under planlegging, ovafor fossen. Sakspapir ikke utarbeidd ennå, men vi vil se dem og vurdere artsvern langs ledningen.
  – Kvitvella Electrisitetsverk tenker på småkraftverk i Kvitvellafossen, planarbeidet er i gang. Fred skriver (avis-?) innlegg og mailer til godkjenning fra styremedl.

10. Til sist så vi en tankevekkende video om ”den selvstyrte naturkrisen”.

Gunnar B.

Referat styremøte NVV 7.10.08.doc