Referat fra styremøte 9. oktober 2007

Naturvernforbundet i Valdres hadde styremøte 9. oktober. Her kan du lese referat.

Naturvernforbundet i Valdres – Styremøtet, 09.10.07

PROTOKOLL

Tilstede: Kjell, Ole Morten, Tone, Fred

Fravær: Arve, Ellen, Steinar, varamedlemmer

Følgende saker ble behandlet:

1. Referat fra siste møte: Ole Morten gjennomgår referatet – godkjennes og skal legges ut på vår nettside

2. Økonomi: mangler fortsatt overføring fra lagene i Vestre Slidre, Nord-Aurdal og Øystre-Slidre. Fred tar på nytt kontakt med Bjørn Tore Bakke. Ole M tar kontakt med Steinar. Arve har sendt melding om at dette skal ordnes snarest. Fred finner ut når overføring av lagets del av medlemskontingent fra Naturvernforbundet til lokallaget finner sted.

3. Klimasamarbeid Fagforbund: Saken ble såvidt diskutert på forrige møte. Pga diverse aktiviteter som har med klimasaker å gjøre vil vi se på om det er mulig å få til et samarbeid med Fagforbundet om gjennomføringen av prosjektet ”Norges største kraftverk”.

4. Klimaplan for Valdres: Fred refererer fra en avisartikkel i ”Valdres” om planlagt samarbeidsprosjekt mellom Hallingdal Renovasjon (HR) og VKR om en felles klimaplan for begge dalføra. Siv.ing Kjell Gurigard er engasjert som plankonsulent. Det søkes kontakt med ham for å høre om det kan bli aktuelt med mer informasjon, f.eks. i forbindelse med planlagt møte 13.november om ”Norges største kraftverk”. Ole Morten følger opp denne saken.

5. Referat fra møtet med miljøvernmøtet med Valdres kommunene: Fred refererer fra møtet. Arve deltok i møtet. Fra Valdres kommunene deltok representanter fra Sør-Aurdal, Nord-Aurdal, Øystre-Slidre og Etndedal. Bakgrunnen for møtet var vårt arbeid med å få til en miljøstatusrapport for Valdres. Denne rapporten er tilgjengelig på vår nettsiden, men er på ingen måte fullstendig. Det er per idag kun Øystre-Slidre kommune som har tilgjengelig en statusrapport fra 2004. Informasjon om miljøstatus i Valdres er per idag vanskelig tilgjengelig og det er enighet om at en bør arbeide med dette. Kommunene har meget begrenset kapasitet. Miljøvernstillingene i kommunene er i stor grad blitt omdisponert til planstillinger. I dette arbeid inngår også miljøvernsaker, men fokus er i større grad blitt (nærings-)utvikling / hyttebyggin. Kommunene er interessert i samarbeid med Naturvernforbundet i Valdres og etterlyser aktuelle samarbeidsprosjekter. Registreringsarbeid er et aktuelt område, forutsatt at kommune kan kvalitetssikre dette. Det ble uttrykt ønske om at hver representant for den enkelte kommune i Valdres presenterer seg for miljø-ansvarlig i vedkommende kommune. De kommunale representanter bør få tilsendt aktuelle sakspapirer.

6. Medlemsmøte – dagskonferanse: Det er kommet forslag om å lage en dagskonferanse om naturvern hvor vi inviterer etablerte og nyvalgte kommunestyrerepresentanter, representanter for Valdres Natur- og kulturpark og medlemmer/interesserte i Naturvern-forbundet i Valdres. Et viktig poeng er å ha foredragsholdere/innledere til diskusjoner som ikke blir oppfattet som ”naturvernere” (ofte omtalt som ”såkalte” naturvernere!), men som har en sterk faglig forankring i de tema som blir aktuelle. Alt fra klimapolitikk, vernesaker, bærekraftig bygdeutvikling mm er aktuelt å ha som tema. Pga planlagt møte 13 november om energisparing vil en slik dagskonferanse først være aktuell i februar 2008.

7. Skammestein grustak: Arve har skrevet et innlegg i avisa Valdres. Well done…

8. Medlemsverving: Det er viktig at vi holder fokus mht medlemsstatusen, da det er en tendens til noe nedgang. Tidligere lister som viser oversikt skal brukes for å holde på medlemmer som er på vei ut. Ole Morten sender ut nye lister. Forresten: kontingen til nyinnmeldte medlemmer går i sin helhet til lokallaget det første året. Kjell kommenterer at det finnes folk som har meldt seg inn sentralt som ikke har fått tilsendt krav om kontingent / medlemsinformasjon / medlemsbladet. Uavklart hvem som følger opp denne saken, men kanskje kan Kjell ta kontakt med medlemskontakten i NN?

9. Friluftsliv for alle: Ole Morten kommenterer skrivet han sendte oss i forkant av møtet om mulighet for medlemmer i Naturvernforbundet å ta med folk på turer: gjerne tematurer med naturvern som fokus. Dette er aktuell, men pga begrenset med aktive medlemmer et spørsmål om kapasitet. Vi bør holde denne saken varm og se på muligheter neste år. Aktuelle fagpersoner som kan inviteres er bl.a Tanaquil, Elisatbeth Sparstad, Tor Østbye, Ulf Ulring: alle sammen personer som har markert seg med sine kunnskaper og interesser for natur- og miljøvern. Kjell og Fred undersøker om f.eks disse personer er interesserte i å bidra med noe. Ellen bes ta kontakt med Turlaget i Etnedal om felles turer.

10. Statuskontakt med Ungdomsorganisasjonen (Valdres NU): Ole Morten har invitert folk fra Valdres NU til å delta i vårt styremøtet og gjort avtale om at dette blir aktuell neste gang. Diskutere om en representant for Valdres NU kan bli fast medlem i vårt styre. Må bli en årsmøtesak i 2008.

11. Vegsaker i Etnedal: Ole Morten refererer fra tidligere omtalte sak om randsone: vi er blitt anbefalt å få til dokumentasjon. Ole M har kontakt med Geir Høitomt om dette.

12. Andre saker:

a. Kjell foreslår at vi bruker en ny protokoll. Tar dette opp med Ellen som allerede har laget en protokoll. Kjell spanderer en protokoll på laget.

b. Omvendt prinsipp for ønsket/uønsket reklame i postkassen: det er kommet forslag om å kreve at de som ønsker reklame melder fra på sin postkasse med et klistremerke med JA, ikke som idag at de som ikke ønsker reklame i postkasse må melde fra med et NEI. Ole M. følger opp.

c. Møtet startet med en diskusjon om måte møtene i laget / styret blir ledet og gjennomført. Det har kommet signaler om at dette ikke fungerer optimalt. For å kunne diskutere dette på en ordentlig måte bør alle styremedlemmer være tilstede.

d. Det ble også en diskusjon om forholdet ”naturvernere – grunneiere” med bakgrunn i at begge grupper er ”representert” i styret. Det er viktig at vi er åpen for hverandres meninger og ikke blir oppfattet som ”bygdefientlige”, samtidig som vi skal arbeide for naturvernsaker som vårt hovedanliggende som naturvernlag.

e. Tone ønsker at vi arbeider for at VKR utvider muligheten for en mer desentralisert innsamling av bl.a. papir og plast knyttet til kontainere for glass og metall, da miljøstasjonene ikke er lett tilgjengelig for alle kommunens innbyggere.

f. Ole Morten er blitt kontaktet av Naturvernforbundet i Buskerud om Dagsrevyens (NRK) interesse om å lage et innslag om hyttebygging i fjellområder.

Møtet slutt kl.22.00.

Referent: Fred Kuyper