Referat fra styremøte i NVV 7. juni – 2011

Tilstede: Anne Mari, Ellen, Jan, Fred, Tanaquil og Ole M. – referent.

 

1.        Referat siste styremøte – opplest av Ellen – godkjent med justeringer.

2.        Referat fra møte om kartlegging av vassdrag og vann på Fagernes ved Anne Mari – vi drøfta temaet, vi har ikke fått invitasjon til alle kartleggingsmøtene i kommunene, vi inviterer vannområdekoordinatoren på et av våre møter og jobber videre med dette.

3.        Referat fra samling om vanndirektivet i Sandvika – Ole Morten og Anne Mari informerte – temaet ble drøfta – oppdrettsanlegg – utslipp, vassdragsregulering Begna, status renseanlegg m.m.

4.        Referat kurs om lokal forvaltning nasjonalparker/verneområder i Oslo – Jan informerte om kurset og betydningen av at vi engasjerer oss i temaet.  Saken ble drøfta – vi følger opp saken ang. Jotunheimen- og Langsua NP.

5.        Referat Sluttbefaring Fossbråten – Ole Morten informerte fra befaringa, NVE virker positive til utbyggingsplanene.  Saken ble drøfta – vi vurderer eventuell påklaging av konsesjonsvedtak som vår mulighet.

6.        Referat møte om bioenergi – Jan informerte fra møtet om to alternative løsninger med fjernvarme eller biovarmeanlegg på Fagernes – vi drøfta saken og klimaeffekten av planene. Høringsfrist 1. juli –Fred ser på forslag til uttalelse og sender ut.

7.        E-16 Bjørgo – Øye – Konseptvalgutredning – Tanaquil og Fred informerte om planene – vi har sendt vår høringsuttalelse til planene – vi mener det må gjøres grundigere undersøkelser ifht. biomangfold.  Vi jobber videre mot konsekvensutredning som er det neste som skjer i saken.

8.        Kommunesaker- vindkraftsplan i Vestre Slidre og hyttebygging – Skauen Fjellgrend på Vaset Seter i Nord-Aurdal og arealplan i Etnedal. Vi følger opp sakene.

9.        Rydding av kantvegetasjon (innkommet sak fra ikke-medlem) – Fred informerte og vi diskuterte saken – mulig medlemsmøte om bruk av sprøytemidler og miljøgifter?

10.        Drift av nettsiden vår – Fred, Ole Morten informerte, vi konkluderte med å sende forespørsel til fylkeslaget om de kan ta ansvaret for vedlikehold av vår nettside.

11.         Miljøstatusrapport i kommunene – videre oppfølging – Fred informerte om saken, vi drøfta saken. Det er viktig at vi får politikerne til å føle at det er deres sak.  Vi lager politikerspørsmål og sender ut til partienes listetopper.

12.        Økonomi – ideer til inntektsgivende aktiviteter – Fred la fram aktuelle ideer – bla. kommisjonssalg av nettbutikkvarer, salgs- og vervestand og andre aktiviteter – vi ser nærmere på mulighetene på seinere møter.

13.        Registrering av laget i Brønnsøysundregisteret – DNB Nor krav – Fred informerte om saken og vi fylte ut registreringsskjemaet for å endre kontoansvarlig for NVV i DNB Nor.

14.        Eventuelt:

– Friluftlivets Uke-2011 arrangeres fra lørdag 3. til søndag 11. september – alle oppfordres til å komme med forslag til fellesturer i NVVs regi.

  • Vi deltar om mulig på Skaperverkets dag i Tingnes kirke 19/6 på Fagernes for å fortelle om NVV.
  • Slåttedagen på Valdresmuseet arrangeres den 19/6, Tanaquil ber Kathrin H. Aslaksby om å representere oss om mulig.
  • Fred foreslår en landsmøteuttalelse om miljøstatus i kommunene når han reiser på landsmøtet som vår representant, godkjennes.