Referat styremøte 04.09.23.

Møtet ble holdt på Museet etter Folkemøte om fjellgrenser. Følgende deltok: Odd Arne, Aase, Trude og Fred

  1. Uttalelser. Vi har i samarbeid med fylkeslaget sendt inn to uttalelser til planarbeid. De er skrevet av fylkessekretæren og underskrevet av lederne i fylkeslaget og lokallaget. Det gjelder utbyggingsplaner for Tyinkrysset og Bygdin Hotel.
  2. Vi skal ha befaring av to skogsområder sammen med leder for Skogutvalget i Naturvernforbundet Gjermund Andersen. Et område er i Øystre Slidre (Luskeråsen) etter at hytteeiere har fått gjennomført en biologisk kartlegging. Det er behov for kartlegging av sopp som vi ber Gjermund å hjelpe oss med. Vi godtar at representanter fra hytteforeningen er med på undersøkelsen. Deretter reiser vi til Sør-Aurdal hvor Aase vil ta oss med i et område hvor det er gjennomført hogst i et område med veldig gammel skog og hvor det er planer om mer hogst i et verneverdig område.
  3. Museet har planlagt et todagers kurs som handler om «Tømmer i skogen som skal bli til kvalitetsvirke». Vi ble enige om at vi bli medarrangør, da temaene er relevante i et naturvernperspektiv. Det vil gi oss innsikt i hvordan skogen kan utnyttes mer bærekraftig, noe vi kan bruke i vår argumentasjon for økt grad av lukkede hogstformer. Vi kan bidra økonomisk, evt. ved å søke midler fra sekretariatet. Men det er ingen forutsetning for å kunne delta. Medlemmer i Naturvernforbundet vil få en rabatt på kursavgiften tilsvarende det medlemmer i Fortidsminneforening får. Vi bidrar bl.a. med å markedsføre kurset blant våre medlemmer, både lokalt og nasjonalt. Det er foreslått at lokale medlemmer kan få støtte til å delta i kurset under forutsetning at de jobber videre med vår strategi om å øke bruken av lukkede driftsformer.
  4. Vi har fått kr. 9.500 fra et minnefond ved bortgangen av et medlem til Naturvernforbundet i Valdres. Vi skal bruke penger til et prosjekt som minner den avdøde. Saken tas opp i et senere møte, men styret kan bruke litt tid på å tenke gjennom mulige prosjekter. Kurs i artsregistrering av planter kan være aktuell. Anders Lundberg kan bli aktuell å leie inn.
  5. Under eventuelt nevnes planer om et seminar om klima i kommunal sammenheng senere i året eller etter nyttår. Odd Arne foreslår at Ole Aastad Bråten, direktor for museet, blir kontaktet for å diskutere samarbeid om prosjektet. Fred følger opp.
  6. Trude nevner prosjektet Aksjon Aqua og at det er behov for hjelp ved rydding av strekningen Sundvoldbru til demningen. Stor vannføring gjør at vi må vente noen uker. Strandryddeuka starter kommende helg.

Nb. Noe som ikke ble diskutert er at vi stiller med tre stykker på Fønhus Natur- og miljøfestival. Vi får tilsendt en del materiell til utdeling. Jeg undersøker om det er produkter vi kan selge med en liten gevinst. Det er også bestilt flyere fra et trykkeri i Hallingdal. Jeg vil bestille noen T-skjorter med logo fra Naturvernforbundet.

Ref. Fred