Referat styremøte 07.04.16

Tilstede: Bjørn Vagstein, Ole Morten Fossli, Hilde Hokstad Tjelmeland, Håkon Dalen, Fred Kuyper (referent)

1/16: Presentasjon: alle presenterer seg med utgangspunkt i erfaring med naturvern, interesseområder og kapasitet. Flere har erfaring fra naturvernarbeid, også knyttet til andre organisasjoner. Totalt sett dekker interessen til styremedlemmene godt de saker vi har jobbet med og som er aktuelle å arbeide videre med i kommende år. Behov for kompetanseutvikling og mulig en grad av spesialisering innen miljøsaker blir nevnt.

Vi diskuterer hvordan vi kan engasjere ungdommen i naturvernarbeid. Er de sosiale digitale media et bedre alternativ enn avisinnlegg? Hva slags aktiviteter er aktuelle for å få ungdom interessert i naturvern. Naturglede og positive naturopplevelser kan være stikkord.

2/16: Kort om naturvernlagets historie, vedtekter og målsetning. Til orientering.

3/16: Referat fra forrige styremøte og årsmøte. Godkjennes.

4/16: Konstituering av styret: Ole Morten fortsetter som sekretær; Bjørn som kasserer. Fred er valgt til leder av årsmøtet.

5/16: Arbeidsprogram

5/16/1: Jubileumsfeiring: det gjøres ikke vedtak om feiring. Saken tas opp igjen ved neste møte

5/16/2: Vassdragsnatur: Når NVE har kommet med sin innstilling til de aktuelle utbyggingssaker følger vi opp i den videre saksbehandling

5/16/3: Oppfølging rapporten «Kommunebilder 2016»: alle setter seg inn i denne rapporten; saken tas opp igjen i neste møte

5/16/4: Gjennomføring av turer: ingen konkret vedtak, men vi jobber hver og en med å lage forslag til turer som vi presenterer i neste styremøte. Vi forsøker å engasjere våre medlemmer, slik at vi får en tur i hver av kommunene i Valdres. Det nevnes at i.f.m. Friluftslivuke i september er det mulighet for økonomisk støtte til annonsering mm.

5/16/5: Oppfølging avfallsdeponi: Vi følger opp med å få kommunene til å ta ansvar for den videre prosessen. Forslag om å etablere en premie for innlevering av bilvrak blir inntil videre avslått. Saken tas opp igjen i neste styremøte.

5/16/6: Oppfølging diverse plansaker: Vi har begrenset kapasitet, men ved større saker bør vi engasjere oss. Alle tar ansvar for «sin» kommune og holder resten av styret orientert.

5/16/7: Videreutvikle våre nettsider og annen medlemskontakt: se notat under pkt 1/16 om hvordan vi kan engasjere ungdommen i naturvernarbeid. Aktuell sak for neste styremøte.

5/16/8: Fortsatt samarbeid med andre miljøgrupper: Til orientering.

6/16:Jubileumsbok Oppland Naturvern: forslag om støtte til prosjektet som diskutert med leder for fylkeslaget, kan koste oss Kr.9000,-. For å kunne gjøre det forutsettes det at medlemmene våre er med på å finansiere dette, noe vi ikke har noe garanti for. Det ble ikke gjort noen vedtak i saken, men behandles i neste styremøte.

7/16: Reisekostnader ifm. styremøter: saken utsettes til neste møte pga tidspress.

8/16: Eventuelt. Ingen saker.