REFERAT STYREMØTE 10.01.12

Sted: Hos Fred Kuyper

Tilstede: Ellen Bakke, Ole Morten Fossli, Anne Mari Helle, Fred Kuyper

Fravær: Gunnar Heiene, Jan Paulsen, Tanaquil Enzensberger.

Sak 1. Referat forrige møte:  Referatet vedtaes.

Sak 2. Oppfølging medlemsmøte av 28.11.11:  I forhold til antall fremmøtte var møtet kostbar, men nyttig. Vi fikk etablert kontakter og for de som var tilstede var det et informativt møte. Eventuelt samarbeid med aktuelle organisasjoner i fremtiden må skje på sak. Det fremmes forslag om et nytt medlemsmøte ifm årsmøtet, som skal gjennomføres 27. mars 2012. Tema vil bli ”vindkraft”. Ole Morten vil ta seg av planleggingen av temamøtet.

Sak 3. Reguleringssak Skauen- Primbakken. Sakene diskuteres, men det er enighet om at det ikke vil bli laget noen uttalelser til disse sakene.

Sak 4. 

4.1. Referat fra møtet om tilskudd til friluftsaktivitet og klimaplan Oppland: Totalt er det satt av Kr.300.000,-  til friluftslivsaktiviteter. Ellen foreslår at vi søker om midler til annonsering av turer i løpet av sommeren 2012. Ole Morten ordner en søknad omgående pga kort svarfrist (15.januar). Deretter vil vi konkretisere alternative turer. Alle styremedlemmer kan komme med forslag om turer.

4.2. Klimaplan: det gjelder en regional delplan for Oppland fylket. Fylketslaget og FNF arbeider med denne planen. I første omgang er det ikke aktuelt for lokallaget å delta i denne innledende prosessen. Når planen skal konkretiseres kan fylketslaget be lokallaget om om innspil.

Sak 5.  Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet (Sør-Aurdal): NVV har sendt en kommentar til planutvalget som gjelder forslag til tekstendring om motorisert ferdsel. Det foreslås å skrive et avisinnlegg eller en kronikk om motorisert ferdsel hvor også denne saken vil bli kommentert. Ole Morten tar seg av saken.

Sak 6. Reguleringsplan Teinevassåssen/Søbekkseter: NVV har sendt en kommentar til denne planen om behovet for mer utredning av de biologiske forhold i planområdet. Det er tegn på at planutvalget har tatt hensyn til vår uttalelse.

Sak 7. Fylkesmannens rapport ”Kommunebilde for Valdres”: Det er avsnittet om miljøsaker og klimaplaner som er aktuelt å kommentere. Ole Morten foreslår å lage en kronikk om rapporten på grunnlag av de kritiske kommentarer til fylkesmannen. Dette vedtaes. Fred foreslår at de hovedutfordringer som blir presentert i rapporten kan bli utgangspunkt for vårt handlingsprogram for den kommende periode. Det gjøres ingen vedtak, men saken diskuteres når arbeidet med årsmøtet igangsettes.

Sak 8. Delplan Beitostølen: Naturvernforbundet i Oppland vil følge opp saken. Det er planlagt å invitere seg til et møte med Miljøverndepartementet. En representant for lokallaget kan bli aktuell.

Sak 9. Eventuelt:

9.1. Utlysning av tilskuddsmidler på miljøområdet for 2012 (Fylkesmannen i Oppland): et forslag om å gjennomføre et slåttekurs på Beitostølen blir avslått, men anbefalt å få til i 2013. Ole Morten har etterlyst om det er mulig å få midler til videre avfallsregistrering på fylkesnivå. Vi støtter hans forslag.

9.2. Dokkadalen fjelltak: Ole Morten tar kontakt med Ola Kleven om et møte snarest.

9.3. Reguleringsplan for Bølesåsen(Reinli): fortetting av området. Ingen kommentarer til planen.

9.4. Høring lokalforskrift motorisert ferdsel: NVV har tidligere sendt en høringsuttalelse (01.09.10). Ellen vurderer behovet for flere kommentarer.

9.5. Neste styremøtet: møtet i februar gjøres per E-post, med mindre det kommer saker som krever et fysisk møte. Møtet i mars holdes den første tirsdag i måneden, dvs 6. mars. Årsmøtet vil være et sentralt tema og vi forventer at alle styremedlemmer og varamedlemmer møter.

Referent, Fred