Referat Styremøte 12.11.19

Deltakere: Bjørn Kjensli, Fred Kuyper, Anne Mari Helle og Ole Morten Fossli-referent.

 1. Godkjenning referat forrige styremøte – godkjent.
   
 2. Referat fra Plastseminar, Anne Mari deltok på NNVs arr. i Hønefoss og refererte fra dette. Utfordringer ved spredning av landbruksplast. Handelens miljøfond gir støtte til tiltak for å redusere plastforsøpling- og bruk. Behov for å sjekke om Valdreskommunene har planer for å redusere plastforbruk i spesielt barnehager.
   
 3. Lupin-aksjonen 2019/2020, Fred la informerte om vår rapport som er sendt inn til Fylkesmannen i Innlandet. Har foreløpig ikke fått tilbakemelding derfra. Det er ikke særlig stort engasjement hos f.eks. kommunene og Statens vegvesen om dette. Det er mulig å søke om nye midler til tiltak mot svartelistede arter hos Miljødirektoratet. Vi kommer tilbake til dette om planlegging av et nytt møte. Opprydding er viktigst i fjellområder, f.eks. Beitostølen.
   
 4. Aksjon Aqua, Bjørn og Fred rapporterte. Vi har fått midler (18.000,-) for å delta i dette fra Valdres Natur og Kulturpark til søppelopprydding knyttet til vassdrag. Bra aksjon, mye ryddet og bra synlighet av oss og Natur og Ungdom. Vi ønsker også følge opp den ti år gamle avfallskartleggingsrapporten vi og fylkeslaget lagde sammen for opprydding i fire Valdreskommuner for Fylkesmannen/Fylkeskommunen. Bjørn påtar seg å ta kontakt med entrepenøren av ny E16 i Bagnskleiva, utfra funn av 150 drivstofftilsetningskanner.
   
 5. Økonomi, Fred informerte. Vi har nå innestående 66.726,49 på vår konto. Det er utfra dette aktuelt å diskutere opprettelse av en miljøpris i Valdres. Styret jobber videre med dette.
   
 6. Klimaregnskap for Valdreskommuner, Ole Morten la fram info om dette. Det er viktig å sjekke status for reduserte utslipp utfra kommunenes tidligere klima- og energiplaner. Vi diskuterte temaet. Viktig å ha og følge opp målepunkter i egen kommune i tillegg til estimerte nasjonale tall. Hamar kommune sitt arbeid med måling av klimafotavtrykk er et godt eksempel på dette, og kan brukes i andre kommuner. Vi lager avissak og lager brev til kommunene med spørsmål om status for reduserte utslipp utfra kommunenes tidligere klima- og energiplaner. Bjørn påtar seg dette.
   
 7. Medlemsmøte, ved Fred, vi trenger å planlegge et nytt medlemsmøte på nyåret i forbindelse med vårt årsmøte.  Aktuelt tema om FN’s naturpanel, foredrag om tap av natur med forfatter Maja Lunde. Vi sjekker opp dette, aktuelt å samarbeide med bibliotek.  Fred sjekker. Øystre Slidre bibliotek og skolebesøk kan være aktuelt. Frist for årsmøte blir 20. mars utfra valg av repr. til NNVs landsmøte.
 8. Samarbeid Natur og Ungdom, ved Fred, hva er aktuelt å samarbeide om framover? Klimaregnskap er aktuelt, det er viktig å stille opp på deres premisser etter deres ønske. Vi holder kontakten med dem.
 9. Forespørsel fra Ole Jacob Christensen om brøyting i stølsområde i Vestre Slidre, ved Fred, Nordre Trollhovd, vinterbrøyting som medfører mer motorferdsel. Fred kan sette seg mer inn i saken i forbindelse med at saken skal behandles i kommunen.
   
 10. Forbrenning av søppel ved Fekjær i Hedalen ved Fred. Vi har fått en melding på epost om søppelforbrenning på denne eiendommen. Fred kontaktet Fekjær for å avklare hva dette dreide seg om, ble hevdet at de ikke brente plast og farlig avfall. Tipser til oss hevdet at dette ikke stemte, vi har oversendt saken til kommunen for oppfølging videre der. Vi veit ikke status på saken hos kommunen.
 11.  Landsmøte i NNV er i Førde den 24.-26. april, vi har en delegat. Vi setter frist for vårt årsmøte til 20. mars utfra valg av repr. til NNVs landsmøte.
 12. Referat om for prøveprosjekt for Catskiing ved alpinanlegg Raudalen og ved Tyin i Vang kommune. Ole Morten informerte om at FNF Oppland har sendt inn innspill til kommunens forskrift for dette. Det er viktig å avklare hvem har det juridiske ansvaret ved ulykker. Ole Morten lager utkast til avisinnlegg.
   
 13. Fjellgrensenettverket i Valdres, Ole Morten la fram status for dette arbeidet. Viktig tema for å få til rammer for hyttebygging. Nettverket jobber videre for dette.
 14. Vinda, Bjørn har stilt spørsmål til NNV om konsekvensene av å verne elva.