Referat styremøte 13.01.20

Tilstede: Ole Morten Fossli, Bjørn Vagstein, Fred Kuyper

Sak.1. Referat forrige møte 12.11.19: Gjennomgått og godkjent

Sak 2. Referat fra møtet om Aksjon Aqua – Vi fortsetter å delta i denne aksjonen med maksimal innsats stipulert til kr. 20.000,-.

Sak 3. Catskiing i Vang – vi følger med i gjennomføringen av prøveprosjektet – event. kartlegging av erfaringer brukere av området Filefjell og Raudalen gjør.

Sak 4. Rapport aksjon lupin og planlegging av det videre arbeid – Forslag om å konsentrere det videre arbeid med rydding av lupin i Aurdal området og på Beitostølen. Fortsatt kartlegging. Initiere kommunal engasjement.

Sak 5. Årsmøte – dato og program – Av hensyn til valg av utsending til Landsmøte NNV må årsmøtet holdes før 20.mars. Dato bestemmes så fort vi har avklart program for møtet og foredragsholderens agenda. Skog vil bli tema for møtet. Fred jobber videre med saken.

Sak 6. Miljøpris i Valdres? – Det må lages vedtekter for en slik pris. Saken behandles under årsmøtet.

Sak 7. Kartlegging miljøstatus Valdres kommuner – Forbundet vurderer å etablere en kartlegging av kommunenes miljøinnsats, etter forbildet fra det svenske naturvernforbundet. Vi vurderer å starte i Valdres med en kartlegging ved å invitere oss til samtaler med kommuneledelsen (ordfører og miljøansvarlig).

Sak 8. Eventuelt:

  • Klesbyttedagen – Nord-Aurdal bibliotek har invitert oss med på en klesbyttedag 27.mars. Vi kontakter ansvarlig for aksjonen for å diskutere vår eventuelle deltakelse
  • Lederseminar i forbundet 25-26 januar. Ingen har anledning å stille.
  • Broen til fremtiden 28.02: Bjørn Vagstein meldes på.
  • Forslag om kandidater til sentralstyret og landsstyret 2020 – 2022 – ingen konkrete forslag
  • Utsending av mail til medlemmer – innskjerping av bestemmelse om anonymisering av adressatene

Ref. Fred