Referat styremøte 13. mars 2023


Tilstede: Fred, Bente, Odd Arne, Bjørn, Ole Morten (på nett) og Trude
Ikke tilstede: Aase.


Referent: Trude


Sak 1 Protokoll årsmøte
Bjørn underskriver protokollen


Sak 2 Konstituering styret
Fred stiller som leder et år til.
Trude tar oppgaven som sekretær da Ole Morten pga helsemessige utfordringer ikke alltid kan stille på styremøtene.
Fred sender inn info om nytt styre til Brønnøysundregisteret og undersøker
om årsmelding også må sendes inn.


Sak 3 Fordeling av oppgaver
Ønsket er å få en representant fra hver av kommunene inn i styret, men dette er vanskelig å få til.
Vi får stadig forespørsler om å engasjere oss i forskjellige plansaker, men pga kapasitet på vi
engasjere oss på et generelt grunnlag. I prinsipielle saker vil vi engasjere oss.
Vi har god hjelp i Fjellgrensenettverket og FNF som jobber med større og tyngre saker.
Ole Morten tar mange av disse saken gjennom sitt arbeid i FNF og som koordinator for
Fjellgrensenettverket.
Vi har alle i syret våre interessefelt og viktig at vi engasjerer oss i disse sakene.
Bente er engasjert i nyttevekstforeningen og artsobservasjoner og jobber bla med kartlegging
på utbyggingsområder. Fint å få registrert funn i artdatabanken.
Vi startet arbeidet med Folkeforskning, men har ikke fått fulgt opp dette.Kan vi gjøre dette nå? Viktig å få folk til å bli oppmerksomme på naturen rundt seg.
Odd Arne er engasjert i bygningsvern og kan bidra med mye verdifull kunnskap rundt dette.
Å ta vare på istedenfor å bygge nytt er gode miljøverntiltak.


Sak 4 Grønn kafé – første møte 28.mars
Frem til det kommende kommunevalget vil vi arrangere Grønn kafe på Fagernes Kulturpub
siste tirsdag i hver måned. 30. mai siste grønne kafe før sommerferien.Vi inviterer lokalpolitikere til å prate om hvilke utfordringer våre kommuner har i den kommende fireårs
periode, i et miljøperspektiv. Vil møter som dette få politikerne til å tenke gjennom miljøspørsmålene i
sine partiprogrammer?
Vi vil bruke vår grønne kafe som en fin arena for dialog mellom politikere og innbyggere.
Første møte er tirsdag 28. mars.
Vi har invitert Berit Øygard fra Sv og Fred vil ta kontakt med ordfører Fjelltun.
(Fred har fått Ove Ekerbakke fra Høyre til å stille på møtet 28. mars)
Politikerne får femten minutter hver til å prate om sin miljøpolitikk, deretter kaffepause og dialog for
alle etterpå.
Vi må snart begynne å planlegge møtet vi skal ha i april.


Sak 5 Reguleringssaker fra Øystre Slidre: Aasgården og Liahaugstølen
Ole Morten har skrevet et leserinnlegg som nå har stått på trykk i avisa Valdres
Tar opp prinsipielle temaer som Liahaugstølen
Formannskapet har åpnet for utbygging, venter på at kommunen skal legge ut planene.
Det planlegges et nytt leilighetskompleks, Aasgården leilighetsbygg, mellom Beitostølen og Garli.
Dette virker som at blir enda et nytt sentrum på Beitostølen.
Kan vi uttale oss her på et prinsipielt grunnlag?

Sak 6 Vinda
Fred og Bjørn deltok på et åpent møte arrangert av Venstre hvor Ole Elvestuen deltok.
Bakgrunnen for dette møtet var vern av Vinda.
Kun 10 % av alle vassdrag i Norge er vernet.
Stortinget skal diskutere vern av fem nye vassdrag etter forslag fra Venstre.
Vinda er et av disse fem vassdragene.
Vi kan engasjere oss i saken om vern går gjennom i Stortinget.
Ole Morten har skrevet et leserinnlegg på vegne av Naturvernforbundet i Valdres om temaet som blir
sendt inn til avisa.


Sak 7 Valdresbanen
Bjørn Karsrud har kontaktet oss på vegen av Valdresbanens venner.Han mener at fjerning av kreosotholdige dreneringsviller vil bli svært kostbart da det må fjernes på
en miljøvennlig måte.
Det er vanskelig for oss å engasjere oss i denne saken da vi har skrevet under på forslaget fra FNF
om å legge ny kraftlinje i traseen for å unngå nettbygging av natur for ny trase.


Sak 8 Klesbyttedagen
Vi har fått henvendelse fra Sør- Aurdal frivillighetssentral om vi vil engasjere oss her.
Fred tar kontakt for å høre hva det dreier seg om.
Skal vi støtte?


Sak 9 Fønhus
Vi har fått en forespørsel om vi vil delta på Fønhus festivalen til høsten.
Fred har sendt en epost for å få mer informasjon, men har ikke fått svar.
Fønhus var æresmedlem av Naturvernforbundet og det hadde vært fint å
invitere Truls Gulowsen til dette arrangementet.
Vi jobber videre med saken.

Sak 10 Slåttekurs
Vi støtter dette videre.
Vi kan også få støtte fra Naturvernforbundet sentralt.


Sak 11 Årsmøte Naturvernforbunde Innlandet.
Fred deltar


Sak 12 Eventuelt
Ingen saker