Referat styremøte 14.03.24

Til stede: Trude, Tage, Odd Arne, Bjørn og Fred. Ole Morten digitalt.

Sak 1. Konstituering av styret: Fred fortsetter som styreleder og kasserer– ett år.

Trude fortsetter som sekretær (to år); Odd Arne (ett år), Tage (to år) og Ole Morten  (ett år)– styremedlemmer

Bjørn og Petter Martin vara, begge ett år.

Sak 2. Årsmøteprotokoll: godkjent

Sak 3. Rest saker fra forrige styremøte –

  1. Økte midler fra Statsforvalteren til utarbeiding av kommunedelplan for biologisk mangfold. Kommune må selv søke.  Spørsmål om vi kan delta i innbyggertime i KS for å oppfordre kommunene til å sette i gang arbeidet. Det gjelder SA, ØS, VS og NA. Vang og Etnedal har ferdige planer. Fred følger opp i første omgang.
  2. Kommunebilder som SF utarbeider årlig er ikke gjort for 2023. Spørsmål er om kommunene er pålagt å følge opp, noe de ikke er. Kun en oppfordring.
  3. Bærekraftig økonomi – Fred orienterer om boka Bærekraftig økonomi v/ Arild Vatn. Jobber med en PP-presentasjon for å kunne presentere innhold i boka senere.
  4. Minnefond etter Aud Sommerstad. Godkjenner forslag om en botanisk samling med Prof. Anders Lundberg i Filefjell-området i sommer for våre medlemmer.

Sak 4. Gjennomgang av vedtatt aktivitetsplan for 2024. Trude og Tage jobber med skogsaker. Konkret knyttet til planer om utbygging i Luskeråsen (ØS) og Sanderstølen (NA). Luskeråsen er godt utredet og det arbeides for vern. Sanderstølen skal etter plan utredes av biolog, finansiert av midler som vi har søkt om (kr. 30.000). Forslag om å bidra fra egen kasse om bevilgning ikke strekker til. Godkjent.

Grønn kafé: noe færre møter, evt. i samarbeid med andre organisasjoner, f.eks. BirdLife. Etter forslag fra et medlem kan det være aktuelt å holde møter i andre kmmunerl

Bålmøter: Trude jobber for å gjennomføre to bålmøter ila. året.

Lupinaksjonen: vi avventer hva Fylkeskommunen setter i gang av arbeid knyttet til Beitostølen. Tage mener at også Danebuvegen bør vurderes.

Skog: kontaktperson SF er Kolbjørn Hoff. Medlemsbrev om registrering / innmelding av gammelskog. Bruke FB om saken. Evt. lesernnlegg?

Fjellgrensenettverk: OM referer fra e kronikk som er sendt til avisa. Fjellgrensenettverket  v/ OM skriver uttalelser som vi kan skrive under på, evt. sammen med andre organisasjoner som DNT og BirdLife.

Fylkeslaget har fått midler til prosjektet «Naturlig hage» som vi etter hvert vil få en orientering om. Aktuelt å starte lokalt med aktiviteter.

Klima: OM og Fred holder seg orientert om klimasaker. Evt. samarbeide med BKA (Besteforeldrenes klimaaksjon)

Klesbyttedagen – Trude følger opp tidligere avtale med Eli Enger fra Helselaget.

Gomobu Panorama. Ole Morten lager et utkast til en uttalelse etter at planen er endret. Frist 14 dager.

Nordefjellstølen: saken regnes ikke som en viktig naturvernsak, så vi skriver ingen uttalelse slik vi er blitt bedt om. Fred orienterer Erik Ødegård om vedtaket.

Leserinnlegg fra fylkeslag sammen med lokallaget: gjelder klimaplan for Etnedal og tiltak etter flom i Etna. Orientering.

NRK: vi har sendt mer info om saker knyttet til utbygging av fritidsboliger på Tyin og Beitostølen. Oppfølging av saken «Norge i rødt, hvitt og grått». Mulig at NRK følge opp.

Delegat til årsmøtet fylkeslaget. Ole Morten, Elin, Tage og Solveig møter for lokallaget. Kjøregodtjørelse etter statens satser. OM undersøker om fylkeslaget dekker dette, evt. at vi deler på utgiftene. Av praktiske grunner må det kjøres med to biler.

Kommuneplan arealdel Øystre Slidre. Odd Arne orienter fra «Føresegner og retningslinjer til arealdelen av kommuneplanen 2024-2036». Han kommenter at en del av teksten er lite forpliktende og at vi bør kommentere dette. Ole Morten vil følge opp og bel oppfordret å kontakte varaordfører One Enerud for kommentarer.

Referent – Trude og Fred