Referat styremøte

Fremmøte: Odd Arne, Fred og Ole Morten (digitalt).

Sak 1. Gjennomgang av arbeidsprogram for 23. De fleste saker i programmet er gjennomført. Det er ikke kommet inn søknad om støtte til slåttekurset, men vi har annonsert det gjennom medlemsbrev.  To saker er ikke følget opp og vurderes flyttet til neste år. Det gjelder kurs i artsregistrering og påkjørsel av hjortedyr. Odd Arne ber om å sjekke engasjementet i hovedorganisasjonen om påkjørsler. Kommentar til fremtidig gjennomføring av Grønn kafé er å vurdere antall møter. Fortsatt bruk av penger til annonsering i avisa anbefales, men må vurderes på nytt for 2024.

Sak 2. Andre aktiviteter som ikke var med arbeidsprogrammet. Vi har vært medarrangør i et kurs om materialer fra skogen som Valdresmusea hadde planlagt. Fred deltok i kurset. Videre har vi sendt uttalelse til planer om hyttebygging på Filefjell, om utvikling av Bygdin Hotell og tilgrensede arealer, om flomforebygging av elva Etna og om byggeplaner på Vaset. Vi har sendt en ny uttalelse til endelig utkast til kommuneplan for Nord-Aurdal (samfunnsdelen). Det er gjennomført befaringer av skogsområder i Øystre Slidre og Sør-Aurdal hvor leder for Naturvernforbundets skogutvalg Gjermund Andersen deltok. Det ble gjennomført befaring av et skogsområde i Nord-Aurdal med deltakelse av en biolog. Sakene skal jobbes videre med neste år. Sakene er også meldt in til skogutvalget i fylkeslaget.  

Det er skrevet flere avisinnlegg og vi legger ut saker på vår nettside og på Facebook.

Sak 3. Grønn kafé. Møtet planlagt 5. desember skal gjennomføres. Vi lager nytt medlemsbrev så fort alle detaljer om møtet er på plass, likedan markedsføring gjennom Facebook og avisa Valdres.

Sak 4.Bruk av penger fra minnefond etter medlem Aud Sommerstad. Forslag er å ha en tur til Tyinområdet sammen med professor Anders Lundberg for å se på fjellfloraen. Eventuelt bruke blomsterbilder fra turen til utsmykking av hennes gamle arbeidsplass på Valdres vidaregående skule.

Sak 5. Årsmøte. Starte planlegging av tema til møtet. Ta kontakt med valgkomiteen om fremtidig styret.

Sak 6. Eventuelt. Saken om utvidelse av grustak Ryggeberget i Etnedal. Ole Morten har skrevet en uttalelse som skal underskrives av BirdLife Valdres, BirdLife fylkeslaget, Naturvernlaget i Innlandet og lokallaget. Ole Morten følger opp. Svarfrist 24. nov.

Ref. Fred