Referat Styremøte 21.05.19

Tilstede: Bjørn Kjensli, Bjørn Vagstein, Ole Morten Fossli, Fred Kuyper

1.          Referat forrige styremøte – gjennomgås og godkjennes

2.          Aksjon Aqua – vår rolle og samarbeidet med VNK – økonomi – orientering om det videre opplegg for aksjonen og vårt engasjement. Det er satt av kr.20 000 til vår deltakelse som skal dokumenteres. Aksjonen hvor våre medlemmer deltar må innrapporteres for å kunne bli registrert. Fred og Kenneth er kontaktpersoner.

3.          Lupin aksjonen – gjennomført program og handlingsplan – økonomi – orientering om gjennomført program og det videre arbeid. Planlagt møter med kontaktpersoner i alle Valdres kommuner. Ina Syversen fra VNK orienterer Regionstyret om aksjonen på møtet 22.05.19. Det er satt av kr.20.000 fra Fylkesmannen i Innlandet og kr. 5.000 fra fylkeslaget i Naturvernforbundet. All aktivitet må registreres for å kunne lage en rapport til Fylkesmannen og Naturvernforbundet i Oppland.

4.          Handlingsplan fremmede arter – Eksempel fra FM Nord-Trøndelag – kort orientering hvordan man i Nord Trøndelag har jobbet med fremmede arter. Temaet vil bli tatt opp i møtet med kontaktpersonene i de seks Valdres kommuner.

5.          Kommunevalget 2019 – hvordan kan vi påvirke velgerne til å stemme mest mulig grønt?! – Bjørn K foreslår å ha to tema som utgangspunkt for en spørrerunde med KS-kandidater i hele Valdres. Klima og biologisk mangfold. Bjørn forfatter et brev som godkjennes av styret før den sendes til alle de første tre kandidater som står på valglistene. I tillegg vil vi sende brevet til avisa og videre skal vi ha leserinnlegg. Ole Morten tar seg av dette.

6.        Storstølliasaken Aurdalsåsen – Ole Morten orienterer om prosessen som har vært gjennom Fjellgrensenettverket.

7.        Garliplanen (Beitostølen) – Fred orienterer om planen og kontakten med leder for hytteforeningen Garli. Vi avventer når saken kommer opp til KS behandling for eventuelle innspill.

8.        Klimasøksmålet – orientering brev fra Maren, gen sekr. NNV. Vi avstår fra kommentarer.

 9.        Støtte til NU – NU har god økonomi, så inntil videre ikke behov for økonomisk støtte. Men vi hjelper til når de ber om det. Bodvar Sonstad skal lage 100 buttons som skal brukes under elevdemonstrasjonen fredag 31.mai for klimasaken. Vi har tilbudt å betale for dette, men Bodvar vil ta regningen selv.  

10.       Eventuelt – avtaler opplegget vi skal ha ifm arrangementet til Dokka videregående skole på Dokkadeltaet nasjonale våtmarksenter. Ole Morten og Fred deltar, i tillegg Bjørn Frøsaker fra NVGjøvik / Land.

 

Ref. Fred