Referat Styremøte 22.04.24 Til stede: Bjørn, Odd Arne, Ole Morten, Trude, Fred

Karen Wilberg Arnesen
 1. Referat styremøtet 14.03.24 gjennomgått og godkjent.
  1. Ole Morten refererer fra deltakelsen i årsmøtet til fylkeslaget. Omtaler den faglige delen om hagedyrking v/ Thomas Cotti.
  1. Reiseutgifter til årsmøtet dekkes av fylkeslaget
  1. Fred følger opp saken om kommunedelplan i biologisk mangfold.
 2. Liahaugstølen: Odd Arne referer fra formannskapsmøtet. 10-12 tilhørere. Kun SV var mot at saken godkjennes for avstemming i KS. Nye nasjonale føringer ble det ikke tatt hensyn til, da disse kom etter saken var utredet. Ole Morten omtaler forhold v/ slåttemyr. I den aktuelle saken regnes gjengrodd slåtte myr ikke som kvalifisert til utvalgte naturtyper. Det planlegges bygging av 40-60 enheter på 26 mål. Saken behandles av KS torsdag 25.04.24, men kan påklages. OM har skrevet en uttalelse på vegne av Fjellgrensenettverket. Det er igangsatt en underskriftskampanje av lokale innbyggere og hyttefolk.
 3. Ole Morten har skrevet utkast til uttalelse til kommuneplan arealdel for ØS. Svarfrist 26.04.24. Styret vedtar at vi er med på å underskrive uttalelsen.
 4. Ole Morten refererer kort fra saker han har skrevet uttalelser til og som vi har støttet. Gjelder klimaplan for Etnedal, flomsikring av Etna, Gomobu panorama.
 5. Nordfjellstølsaken. Fred gir tilbakemelding til respondenter på vår tidligere uttalelse.
 6. Avslag støtte til skogsprosjekt. Pga mange søkere fikk vi avslag på vår søknad om midler til kartlegging av skog på Sanderstølen gjennom prosjektet Skogen- mer enn bare trær. Vi har istedenfor søkt om midler til en skogdag med biolog Erlend i Luskeråsen- lik den vi hadde i fjor. Avventer for å se om denne søknaden går gjennom. Ang skogen i Luskeråsen som vi har jobbet med vil vi følge opp om utbyggere tar naturhensyn. Det virker som om de har en god plan for området sett i et naturperspektiv. Det er funnet svært mange spennende arter i området og mye av skogen regnes som urskog.
 7. Aktivitetsskjema på grunnlag av boka Skogen. Fred undersøker med forfatter om bruk av tekst.
 8. Avslag støtte til fylkeslagets prosjekt «Naturlig hage». Orientering. Fylkeslaget jobber nå med å ansette ny fylkessekretær.
 9. Gravearbeid i Dokka – gjelder ikke den øvrige elvestrekningen. Ole Morten forklarer nærmere.
 10. Grønn kafé. Forslag å invitere Marit Beate Kasin til bokomtale av Naturparadokset. Marit B foreslår bokbad. Fred tar kontakt med Ole Aastad Bråten om han kan lede det. Vi inviterer til et åpent møte i samarbeid med Fjellgrensenettverket, evt. også andre organisasjoner og Museet.                Bålmøte: Odd Arne inviterer til et bål(panne)møte hjem hos ham på Svinlibrøta med gjenbruk og sirkulær økonomi som tema. I løpet av sommeren.
 11. Referat fra møtet i fylkets Naturgledeutvalget v/ Fred. Fotokonkurranse er et forslag, Saken tas opp igjen i neste styremøte.
 12. Kort om vårt engasjement i Klesbyttedagen, Aksjon Aqua og Lupinesaken. Odd Arne oppfordrer til å invitere lagets medlemmer med på aktuelle aktiviteter. Vi orienterer folk gjennom våre medlemsbrev og omtale på FB og nettsida. Vi har representanter for vårt lag på to klesbyttearrangement (Bagn og Fagernes).
 13. Kort omtale av Freds leserinnlegg om bærekraftig økonomi.
 14. Blomsterturen med Anders Lundberg datofestes nærmere juli og annonseres da. Det er kjøpt inn fem bøker.
 15. Strategidebatt – utsettes til senere møte.
 16. Evt.: Ole Morten: Valdres hagelag skal ha en markering på Skiferplassen lørdag 1.juni og inviterer oss til å ha en egen stan: tema: hage-natur.

Referent: Trude og Fred