Referat- styremøte -25. januar 2021 – Teams

Presentasjonsrunde; vi tok en runde blant deltakerne på møtet utfra at vi hadde med et tilflyttet medlem Even Tømte, med på møtet. Fra styret: Bjørn Vagstein, Åse Kamben, Fred Kuyper, Åse Kamben, Martin Hansebråten og Ole Morten Fossli-referent.

Saker:

2/21 – Referat siste styremøte, gjennomgått og godkjent.

3/21 – Aksjon Aqua: vi er bedt om fortsatt deltakelse i denne aksjonen og jeg har antydet at vi går inn for det. Styret mener at vi skal fortsette videre.

4/21 – Lupinaksjon Beitostølen – Fred er bedt om å fortsette med den praktiske delen av fjerning av lupin i et avgrenset område på Beitostølen. Det generer kr. 5000,-. Fred har svart ja til forespørselen på egne vegne, men vil gjerne diskutere med styret hvordan vi skal jobbe videre med lupiner og andre fremmede arter. Styret er positive til at vi jobber videre med dette.

5/21 – Kort presentasjon av Fjellgrensenettverket til orientering. I den forbindelse planer om et nytt hytteområde på Beitostølen som kommer i konflikt med vedtatte planer (LNF- område). Vi drøftet ulike tema rundt dette ønsker at Fjellgrensenettverket skal engasjere seg i de nye hytteplanene på Beitostølen.

6/21 – Planer om sammenslåing av de to fylkeslag Oppland og Hedmark – orientering om prosessen, Fred orienterte, møtet drøftet saken uten å ta stilling til saken.

7/21 – Årsmøte 2021 – det er ønsket å gjennomføre årsmøte i løpet av februar. Vi satser på å gjennomføre møtet digitalt via Zoom. Vi ønsker å ha en temadel med som omhandler natur- og klimakrisa opp mot stortingsvalget, vi inviterer listekandidater fra Valdres til å holde innlegg, repr. fra Sp og Ap ble nevnt. Dette blir et opplegg før behandling av de vanlige årsmøtesaker. Martin jobber med dette.  Vi planlegger å ha møtet i månedskiftet februar/mars.

Styret foreslår at årsmøtet vedtar et handlingsprogram for det kommende år. Aktuelle saker kan være om arealendringer og hyttebygging og om konsekvenser for bla. insekter.

Andre tema kan være:

-Behovet for skifte av bank: Vi bruker nå DNB, noe som har fungert tilfredsstillende. Men denne banken peker seg ikke ut som den beste når det gjelder naturvern og andre miljøsaker. Cultura bank er den eneste banken som scorer høyt på en rekke miljøparametere. Vi diskuterer dette videre opp mot en innstilling som årsmøtet kan avgjøre.

-Kartlegging av naturmangfold: Sabima oppfordrer alle til å bli med og kartlegge og registrere artsmangfoldet. Dette kan først og fremst være en fin sosial aktivitet som kan engasjere våre medlemmer. Aktuelt med samarbeid med andre organisasjoner. Vi kan arrangere et helgearrangement med kurs i dette.

-Grønn kafe: Kjelleren i Annekset på Fagernes skal bli åpnet for sosiale sammenkomster. Jeg har foreslått overfor eierne at en Grønn kafe kunne være en aktuell aktivitet.

-Bruk av sosiale medier. Vi må oppfordre til å få tilsendt bilder og tekst for utlegging av saker.

Valg, Fred kontakter valgkomite for å få deres innstilling til nytt styre på årsmøtet.